sábado, 27 de diciembre de 2008

Non queren nin comedor escolar nin Centro de día

O BNG de Pontecesures lamenta a insensibilidade mostrada polo "equipo de desgoberno" de Pontecesures cos maiores e cativos ao rechazar no pleno celebrado o luns día 22 as propostas apresentadas polo Grupo Municipal do BNG.

O Grupo Municpal apresentou tres posibles infraestructuras para seren financiadas con cargo ao Fondo Estatal de Inversión Local, que ten previsto dotar ao noso concello con 555.000 € e que consisten na construción dun comedor escolar dentro do recinto escolar do CPI Pontecesures, na construcción dun centro de día e na construcción dun paso elevado peonil sobre a N-550 que comunique o camiño de San Xulián coa rúa do Pilar.

No pleno cadanseu grupo politico esgrimíu diferentes argumentos para votar en contra das propostas feitas polo BNG, desde a incompetencia do concello para acometer as obras con cargo a este fondo, pasando porque a premura das mesmas era incompatibel coa solicitude de permisos a outras administracións, porque as obras propostas as poden facer outras administracións, ou, simplemente, como rematou asegurando Sr. Randulfe porque "nós temos pensado outras e son estas a que se van facer e punto".

O BNG maniféstase contrario a que a Consellaría de Educación coloque no recinto escolar un comedor prefabricado, argumentado falla de orzamento para un comedor de características similares ás que contan a gran maioría dos comedores escolares de Galiza e non comprende como desde o actual desgoberno municipal se acepta un comedor deste tipo para o que ainda propón poñer fondos propios. A comunidade educativa de Pontecesures, sobre todo os pais e nais representados pola ANPA tamén manifestaron ao concello e ao delegado provincial a súa oposición a este tipo de instalación. Así pois dende O BNG propoñemos que con cargo a estes fondos se acometa a construcción un comedor escolar de calidade, que en calquera caso será con fondos públicos estatais e non con fondos propios do concello.

Ao negarse a que esta obra se inclúa no plan non só se está a votar en contra do BNG local senón que se está a dar nas narices dos pais e nais, presentes e futuros, que verán como nun futuro próximo non contarán cun servizo educativo complementario da calidade que merecen.

No caso do Centro de Día lamentamos o desinterese que amosou e amosa o tripartito por esta infraestrutura, ao noso xuízo, necesaria e cada vez máis demandada polos nosos veciños, que xa na actualidade teñen que usar o servizo que ofrece o centro do concello de Valga (nestes momentos acolle xa a catro usuarios de Pontecesures e non acceden máis porque xa está completo). O BNG puxo de manifesto na sesión plenaria que chegando case á metade da lexislatura o goberno municipal non tivera realizado ningunha xestión diante do Consorcio para que o Centro de Día fose unha realidade canto antes, feito que recoñeceu o tripartito poñendo peros a esta infraestrutura polo seu custo de construcción e incluso do posterior mantemento.

O perigo que supón o paso diario de peóns entre o centro do pobo e San Xulián eliminarase totalmente coa instalación dun paso elevado a xuízo do BNG, e así tamén foi recoñocido polo tránsfuga Sabariz. A administración de carreteras non acomete esta infraestructura porque o Sr. Sabariz non a quere, porque di que lle molesta preto da súa vivenda. Resulta bochornoso, coa cómplicidade dos seus socios de desgoberno, que se antepoñan os intereses particulares do Sr. Sabariz á seguranza dunha gran parte de veciños que teñen que facer diariamente este camiño.

Ao xuízo do BNG calquera destas obras pode ser incluida no Fondo Estatal de Inversión Local se o tripartito mostrase interese por elo, pero teñen demostrado que non lle interesan e non queren levar a cabo infraestructuras que propoña o BNG por moi necearias que estas sexan.

sábado, 20 de diciembre de 2008

Adiante coas obras

O Grupo Municipal do BNG de Pontecesures felicítase porque a Xunta de Galiza, a través da Consellaría de Medio Rural e incluido no plan denominado Proxecto Estratéxico de Infraestruturas no Medio Rural (PEIM Rural)) contempla para o bienio 2009-2010 un investimento de 120.990 € para realizar actuacións en convenio de colaboración co concello de Pontecesures. Non obstante esta cantidade constitúe unha previsión orzamentaria que pode ser incrementada ou diminuida nos respectivos exercicios.

O obxectivo principal do PEIM Rural 2009-2010 é a dinamización da base produtiva do medio rural dignificando e mellorando a calidade de vida da poboación que reside nestas zonas e contribuíndo a fixar poboación.

Pódense incluir dentro deste Programa obras de infraestruturas de servizos básicos elementais, como abastecemento de auga domiciliaria, saneamentos, camiños agrícolas e pistas rurais, así como aqueles proxectos singulares que entren dedntro da competencia de Medio Rural.

A consellaría de Medio Rural tenta primar precisamente o medio rural con especial incidencia nas zonas máis deprimidas tendo en consideración o carácter agrícola, gandeiro ou forestal dos distintos concellos, e aplicando baremos como o grao de despoboamente e envellecemento, a poboación rural, a dispersión dos núcleos e entidades de poboación xunto coa extensión territorial. Tendo en conta as caracteríticas do noso concello, o grupo municipal do BNG está satisfeito coa cantidade que lle pode corresponder a Pontecesures.

No pleno ordinario de novembro o Grupo Municipal de BNG propuxo unha serie de obras moi necesarias e moi demandadas polo vecindario para que se acometeran con cargo aos fondos do PEIM, que en síntese trátase do saneamento dende o cruce da pista de Carreiras coa do Couto ata a intersección coa rúa do Ensanche, do pavimentado e ampliación da pista de Carreiras a Condide pasando polo Couto, da pavimentación e ampliación da pista que comunica os núcleos rurais de Grobas e Fenteira, do ancheamento e nova pavimentación da rúa do Coengo en San Xulián e no acondicionamento da zona da rúa do Caldeirón de Arriba, en Porto. Lamentamos a actidude do tripartito no devandito pleno ao "botarr abaixo" estas obras cando todas elas teñen perfecta cabida no PEIM Rural 2009-2010 e se pode contar cos case 121.000 € que a Xunta de Galiza ten previsto investir en Pontecesures

O BNG de Pontecesures espera que o equipo de goberno recapacite e reconsidere a proposta de obras, en todo ou en parte, feita polo BNG a incluir neste PEIM 2009-2010 dado que se pode contar cunha importante cantidade para estes fins.Os veciños están a demandar estas actuacións e sería lamentable que por ser o BNG quen as propoña o equipo de goberno mire para outro lado e non AS acometa.

jueves, 11 de diciembre de 2008

Obras moi necesarias

Dna. Margarita C. García Castro, Dna. Cecilia Tarela Barreiro, D. Manuel Luís Álvarez Angueira, D. Xosé Antonio Baliñas Pazos e D. Arturo Ferro González; membros da Corporación e pertencentes ó Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Pontecesures,

EXPOÑEN:

Por mor da crise, o goberno do Estado ven de aprobar un fondo adscrito ao Ministerio de Administracións Públicas (MAP) de 8.000 millóns de euros, que se van repartir proporcionalmente entre todos os concellos do Estado en función da poboación, correspondéndolle ao concello de Pontecesures polos seus 3.139 habitantes, ata un máximo de 555.566 euros.

Segundo o Real Decreto-Ley 8/2008, de 28 de noviembre, as obras financiabeis van desde a adecuación, rehabilitación ou mellora de espazos públicos urbanos, á promoción industrial, equipamentos e infraestruturas de servizos básicos nas redes viarias, de saneamento; a construcción, adecuación, rehabilitación ou mellora de edificios, equipamentos sociais, culturais e deportivos, até a construción, adecuación, rehabilitación ou mellora da rede de abastecemento de auga potabel e tratamento de augas residuais. Serán en todo caso, obras que non estivesen xa incluidas no orzamento municipal de 2009 (orzamento que a día de hoxe non existe) e de execución inmediata.

O BNG considera que debe ser o pleno da Corporación quen formule esa proposta de obras e que se debe aproveitar o financiamento derivado deste plan para poñer en marcha actuacións que permitan asentar e mellorar os servizos públicos estendendo e ampliando a rede de servizos sociais, educativos e de seguranza vial, como una boa arma para cubrir as necesidades dos que máis o necesitan en épocas de crise como a que vivimos.

Por este motivo,


SOLICITAN:
A celebración dunha sesión extraordinaria do Pleno, ao abeiro do art. 46 .2 a) da Lei de Bases de Rexime Local, para a aprobación do seguinte
ACORDO
Incluir dentro da proposta para o denominado Fondo Estatal de Investimento Local as seguintes obras.
1. Construción dun comedor escolar dentro do recinto escolar.
2. Construción dun Centro de Día para os nosos maiores no terreno das antigas casas de Mestres.
3. Construción dun paso peonil elevado que una o camiño de San Xulián coa rúa do Pilar.
Pontecesures, 11 de decembro de 2008

martes, 18 de noviembre de 2008

Ampliación de retranqueo e muro

ATT. DA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE PONTECESURES

Margarita Carolina García Castro, Manuel Luís Álvarez Angueira, Cecilia Tarela Barreiro, Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González; concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures,
EXPOÑEN:
Que se están a levar a cabo as obras de ampliación e retranqueo de muro na pista que une os lugares da Toxa e Carreiras cun custo de 23.635,70 € e que esta ampliación e retranqueo non vai a afectar á totalidade do vial, xa que a actuación comtemplada non chega ata a intersección que leva ao Cruceiro de Carreiras quedando uns 40 metros sen ampliar.
O BNG considera que é necesario, unha vez que se acometen estas obras no lugar, ampliar esta pista na súa totalidade, xa que senón o único que se orixinaría sería un embudo para a circulación de vehículos.
Polo exposto,
SOLICITAN:
Que o tramo aproximado de 40 metros de ampliación que non está contemplado nesta obra sexa icluído na relación de obras a solicitar á Consellería de Medio Rural sinaladas na moción apresentada polo noso Grupo Municipal o pasado 8 de novembro, para tratar na sesión plenaria do 24 de novembro.

Pontecesures, 15 de novembro de 2008

domingo, 16 de noviembre de 2008

Despilfarro

O BNG quer manifestar acerca do pleno extraordinario celebrado no día de onte o seguinte:
1.- Non entendemos a convocatoria extraordinaria deste pleno xa que o vindeiro 24 ( en menos de dez días) celébrase o pleno ordinario bimensual, polo que aforrábase o custe diste pleno extraordinario, tanto no que respecta ao procedemento administrativo correspondente como ao custe económico das asistencias ao mesmo.
Só se pode explicar pola desidia deste desgoberno municipal que continuamente está a deixar os asuntos de importancia para o último momento e logo se ven abocados por problemas de prazos a convocar plenos extraordinarios sen importarlle para nada o seu custe.
2.- No 3º punto do pleno debateuse o convenio para mellora do alumeado público na rúa central do pobo cun custe de preto dos 240.000 €. O BNG alégrase de que por fin, e logo de moitas denuncias públicas, se arranxen os problemas de alumeado nesa zona que están a ser continuos. Sen embargo, nós , decatámonos que dentro deste investimento inclúese tamén sustituir o alumeado da zona central (rúa San Lois-A Prazuela), o que nos parece un auténtico despilfarro, xa que este alumeado é novo, apenas 6 anos, cunhas farolas ao noso xuízo moi axeitadas ao entorno histórico no que se atopan.
Cos cartos que se aforrarían deixando estas farolas como actualmente están, poderíase mellorar o alumeado público no medio rural xa que este atópase nun total estado de abandono, privando aos veciños de zonas como Carreiras, Porto, San Xulíán, Grovas, etc, dun servizo municipal básico.
Lamentamos que este desgoberno da Sra. Castro do do Sr. Randulfe, non atendera a nosa petición feita no pleno de onte xa que suporía un importante aforro, nestes momentos de crise económica xeralizada.
Consello Local BNG

domingo, 9 de noviembre de 2008

Que risa, que mentireiro

sábado, 8 de noviembre de 2008

Contra a violencia de xénero

GRUPO MUNICIPAL DE PONTECESURES

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 25 de novembro, Día Internacional Contra a Violencia de Xénero, ten que ser unha data de compromiso dos gobernos co conxunto de organizacións sociais e da cidadanía en xeral para a sensibilización e a actuación respecto do grave problema que constitúe a violencia machista.
É, pois, unha data para a denuncia activa de toda a sociedade en contra da violencia que se exerce contra as mulleres en razón do seu xénero.
Todas, todos, podemos facer algo contra a violencia machista
Os cambios e avances no tratamento legal da violencia de xénero, os recursos creados para atender as mulleres en situación de violencia de xénero, as campañas de sensibilización e os pasos que se deron para avanzar na consolidación dos dereitos das mulleres son necesarios para loitar contra este fenómeno, mais é necesario optimizar o seu uso e achegalos con maior eficacia ás mulleres.
Por outro lado, a prioridade das accións políticas que se dirixen á atención das mulleres que padecen a violencia machista é tal que non deben verse influídas por conxunturas económicas, antes ben, poñen en evidencia a necesidade de atender con maior eficacia á hora de prestar os recursos, aínda en momentos de crise.
O papel que teñen os Concellos é fundamental, pois desde eles pódese garantir a atención, o acceso aos recursos e a prevención directamente. Así poden constituírse en modelo para todas as veciñas e veciños na actuación eficaz e posta en marcha de políticas de intervención reais e que sexan eficaces á hora de mentalizar na prevención da violencia e actuar coordenada e axilmente ante situacións deste tipo.
Este compromiso é fundamental á vista das cifras de denuncias realizadas e cifras de casos concretos de violencia que en moitas ocasións acaban coa vida das mulleres a mans das súas parellas ou ex-parellas.
É necesario implicar o conxunto da cidadanía, trasladarlle a información actualizada, e corresponsabilizar os axentes sociais para que poidan intervir directamente sobre os casos que se puiderem dar, porque tratándose dun problema de carácter social, imbricado nos valores sociais existentes e cun carácter estrutural, que ten as orixes nas relacións de poder historicamente desiguais entre homes e mulleres, precisa de medidas artelladas desde a propia sociedade.
Temos que construír unha sociedade onde o centro sexan as persoas, sen distinción de sexo, e igualitaria.
É por isto polo que cómpre a implicación de todas as administracións, tamén das municipais, no desenvolvemento de actuacións encamiñadas a previr e paliar esta situación. E son tamén os Concellos quen poden artellar mecanismos de responsabilización e implicación de toda a cidadanía para acabar coa violencia machista.
En consecuencia o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Mellorar a efectividade das accións contra a violencia de xénero a través da creación de protocolos locais e/ou comarcais que incorporen os recursos sanitarios, sociais, educativos e de seguridade, e que teñan como finalidade axilizar o acceso á atención e aos recursos para as mulleres que padecen a violencia machista.

Pontecesures, 8 de novembro de 2008

Obras urxentes reclamadas polo vecindario

ATT. DA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE PONTECESURES

MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO DE PONTECESURES

Margarita Carolina García Castro, Manuel Luís Álvarez Angueira, Cecilia Tarela Barreiro, Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González; concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures apresenta a seguinte moción para ser tratada na Sesión Plenaria do día 24 de novembro de 2008.

Exposición de motivos:

O BNG considera que é necesario acometer unha serie de obras moi reclamadas polos veciños:

• Saneamento dende o cruce da pista de Carreiras coa do Couto ata a intersección coa Rua do Ensanche. Debido á escasa sección e atranco do tubo existente (que encauza o regato de Carreiras) os desbordamentos en épocas de choivas son moi numerosos, afectando a moitos veciños provocando danos materiais en varias vivendas. Cremos que é necesario sustituir todo este traxecto con tubería de maior sección, ademáis colocar tubería para recollida de augas fecais.

• Pavimentado e ampliación da pista de Carreiras a Condide pasando polo Couto. Esta pista atópase en moi mal estado con pavimento irregular que pode provocar algún que outro accidente. Tamén considerase darlle máis anchura na parte de Condide.

• Pavimentación e ampliación da pista que comunica os núcleos rurais de Grobas e A Fenteira. O abandono destes lugares é manifestó polo que consideramos que é necesaria una actuación ínmediata para anchear a pista e quitarlle as curvas que actualmente ten.

• Ancheamento e novo pavimentado da Rúa do Coengo (San Xulián). Esta rúa actualmente é moi estreita e ten una curva moi cerrada polo que se fai necesario un retranqueo para eliminar a curva e anchear o vial.

• Acondicionamento da zona da rua do Caldeirón de Arriba: Separativos de pluviais e fecais, retranqueo e acondicionamento de muros existentes e acondicionamento integral da plazoleta. Consideramos que esta zona de Porto atópase tamén nun estado de abandono por iso é necesaria tamén una actuación urxente.
En consecuencia, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:

ACORDO

1. Solicitar á Consellería de Medio Rural a execución destas obras tan demandadas polos veciños de Pontecesures.

Pontecesures, 8 de novembro de 2008

miércoles, 29 de octubre de 2008

Enganador

Na noite do mércores anterior á investidura de alcalde, o Sr. Sabariz saíu en Tele Salnés dicindo que inda non tiña decidido o cambio de alcalde por alcaldesa. Mentireiro total porque a decisión estaba totalmente tomada.

sábado, 11 de octubre de 2008

O BNG de Pontecesures quer manifestar acerca das noticias aparecidas nos medios de comunicación no tema da investigación sobre o suposto consumo irregular de gasóleo na lexislatura anterior o que a continuación segue.
A sentenza da Audiencia Provincial o que fai é únicamente ordearlle á xuiza de primeira instancia do xulgado de Caldas a iniciar as investigación oportunas para esclarecer se houbo ou non irregularidades no consumo do gasóleo. Non hai ninguén procesado e moito menos culpable, por eso indígnannos os comentarios vertidos nos medios polo Sr. Sabariz, nos cales xa condena ao ex alcalde Angueira e ao encargado municipal Xurxo Gerpe.
Extráñanos a publicidade feita por Sabariz desta petición da Audiencia Provincial e que non a fixera en cambio dos autos xudiciais anteriores os cales archivaban e exculpaban totalmente tanto a Angueira como a Xurxo Gerpe. Ante estos autos, tanto Rafael Randulfe (PP) como Sabariz estiveron caladiños e procuraron que os veciños de Pontecesures non estiveran informados deste asunto.
É moi doado facer demagoxia con estes temas e informar intencionadamente á cidadanía no momento que pensamos que nos é favorable. O BNG recorda que o proceso de investigación segue o seu curso e cando este remate será o momento de facer as valoracións oportunas. Deixemos que a xustiza faga o seu traballo e esperemos que este proceso remate o antes posible.
Está claro que o Sr. Sabariz segue obsesionado con Angueira, e o que pretende facer con todo isto é intentar xustificar o que fixo o día do pleno de investidura no cal traicionou a todo un pobo. Para nos en política non todo vale aínda que algún utilizan os medios máis rastreros para conseguir o seu fin. Aplican a máxima do “todo vale”.
Consello Local BNG Pontecesures

jueves, 2 de octubre de 2008

Preguntas e rogos pleno de Setembro 2008.

A continuación facemos unha valoración do pleno ordinario de Setembro 2008, incluindo as preguntas e rogos do BNG e unha valoración das respostas.


Que noticias teñen sobre o mantemento do Centro Médico de Pontecesures e do CPI de Infesta a cargo da administración autonómica. ¿Vai a facerse cargo deste mantemento a Xunta de Galicia e cando?

Resposta o Sr Sabariz que non sabe nada novo más que o coñecido por todos do convenio da Xunta de Galicia coa FEGAMP, no que acordaran empezar polos concellos máis pequenos, pero dende a sinatura do convenio non tiveron novas sobre o tema.

O Sr. Randulfe informa que él si ten noticias, que ten dende hai uns día un escrito da Xunta de Galicia para asinar un posible convenio entre as dúas administracións (Xunta e concello) pero inda non o estudiou como é debido.

É evidente a falla de comunicación entre os membros do goberno, alomenos nestes asuntos, cando un afirma que non sabe nada e o outro afirma que teñen escrito no concello dende hai uns días. Dan a entender que se ocultan información e por eso o Sr. Sabariz se pasa no concello ata altas horas da noite (buscando a información que os seus compañeiros de desgoberno non lle facilitan).

¿Cando van a convocar a praza de auxiliar adminsitrativo e de que tipo vai ser esta convocatoria?

O Sr. Randulfe que non entende a que nos referimos. Se lle aclara se pretenden convocala como funcionario de carreira ou como persoal interino.

O Sr. Randulfe apenas sabe que contestar, máis que tiveron que esperar a aprobar os orzamentos, e intervén o Sr. Sabariz afirmando que probablemente convoquen incialmente como interino e logo como definitiva porque lle urxe moito unha persoa, xa que están desbordados de traballo e o procedemento administrataivo é moito máis curto, máis áxil e máis simple.

Dende o BNG manifestamos estar en contra desta decisión porque dende o mes de abril que foi publicado no BOP a oferta desta praza, tiveron tempo máis que suficiente para iniciar os trámites administrativos e convocar a praza de forma definitiva e con todas as garantías. Asimesmo o Sr. Randulfe vinculaba esta decisión a ter aprobados os orzamentos de 2008 cando na realidade non teñen nada que ver neste tema, dado que a praza foi consignada nos orzamento de 2007, polo que a xuizo do BNG o único que mostra esta actitude é desidia por parte do desgoberno tripartito.

Dende O BNG rógase que os semáforos permanezan acendidos con luz ámbar durante unhas horas axeitadas e non o que está a pasar agora que ás 8 da mañán e ás 9 da tarde-noite se pasan do funcionamento normal a luz ámbar, e a esas horas hai un tráfico considerable e causa problemas na circulación no cruce de A Estrada.


O Sr. Randulfe, que preside a corporación, non opina sobre este asunto e intervén o Sr. Sabariz recoñecendo o exposto polo BNG e desmarcándose dos seus socios do goberno porque el manifesta que prefire que seguiran a funcionar como o estaban facendo antes, dun xeito normal as 24 horas. Non obstante recoñece, o que verdadeiramente nos sorprende, que un mecanismo para regular automáticamente o cambio de funcionamento habitual a ámbar custa moi pouco. E nos sorprende, como sendo así esto non se teña solucionado antes cando dende o BNG xa se tiña feito público o malestar dos veciños polo anomal funcionamento da regulación semafórica.

Dende o BNG agardamos que esta situación se corrixa inmediatamente


O alumeado público sigue fallando e esta situación xa foi posta en coñecemento polo BNG en varias ocasións, tanto nos medios como no pleno, e a situación sigue exactamente igual. ¿Cando pensan solucionar as deficiencias de xeito definitivo?

Contesta o Sr. Randulfe que o problema é que o alumeado é da época de Piñeiro Ares e que polo tanto está obsoleto (vennos a dicir que non é problema del), pero que non obstante está a facer xestións coa Deputación de Pontevedra para renovar toda a instalación dende a Praza de Pontevedra ata o final da rúa Victor García.

Dende o BNG vemos ben que se xestione esa inversión da Deputación e se renove o alumeado na calle principal do pobo, pero entendemos que esto non é de hoxe senón que se leva denunciando dende hai tempo e que non fan absolutamente nada, os veciños están a protestar continuamente e con razón e ademáis estas carencias do alumeado non son únicamente as das rúas centrais do pobo senón que tamén se están a producir noutros moitos lugares do pobo.

Intervén o Sr. Sabariz explicando que é verdade o que denuncia o BNG pero botándolle a culpa á empresa encargada do mantemento das instalacións eléctricas para o concello. Que eles están cansos de comunicarlle todas estas avarías, pero que recoñece que a empresa non pode máis, que fai o que pode, que si é unha empresa de Pontecesures con poucos traballadores, que si non dispón dos medios suficientes, que si traballaba xa no goberno anterior, e en fin que toca aguantar co que hai.

Dende logo as explicacións dadas por Sabariz parecen inauditas, evadindo as súas responabilidades e culpando á empresa Doselco.


Tamén foi denunciado xa en varias ocasións o estado da rede da pista de tenis do peirao e sigue a estar nunha condicións moi perigosas para quenes usan esas instalacións. ¿E que non pensan facer nada e só esperan a actuación na zona de Portos de Galicia?


O Sr. Randulfe dicindo únicamente que Portos de Galicia ten pensado colocar na zona en cuestión unha especie de almacéns e que polo tanto non se vai gastar diñeiro nunha rede nova par que logo veña Portos e a inutilice, afirmando que antes de rematar o ano xa actuará Portos na zona.

Inmediatamente o Sr. Sabariz admite que o problema existe e que realmente hai perigo para os usuarios, que xa se reparou en varias ocasións pero que non están dispostos afrontar un gasto nunha rede nova cano vai intervir Portos na zona. Sabariz contradice o dito polo Sr. Randulfe de que portos vai por uns almacéns nese punto eliminando asi as actuais instalacións deportivas, afirmando que él cree que Portos vai acceder a manter e mellorar as instalacións tal como se lle pedíu polo Pleno cando se analizou o anteproxecto presentado por Portos (a iniciativa do BNG), e que haberá que analizar e discutir polo pleno o proxecto cando o presenten.

Polo BNG se expón que se pensa que esta actuación de Portos vai ir moito máis alá deste ano e que polo tanto subsanen agora as deficiencias da pista para non por en perigo aos usuarios da mesma.


Gustaríanos saber que xestións teñen feito diante doutras administracións para dotar a Pontecesures dun Centro Sociocultural.


Resposta o Sr. Randulfe que ningunha, que como non saben donde poñelo que inda non fixeron ningún tipo de xestións.

Sabariz cala nesta ocasión.

O BNG lamenta que unha infraestructura tan necesaria para o pobo, que todas as formacións políticas que se apresentaron as eleccións locais levaban no seu programa electoral caia en saco roto e non sexa de interés para o desgoberno de Pontecesures.


Pregúntase ao Alcalde-Presidente que ten que dicir no referente ao caso de Dna.. Isaura Jamardo, que na xornada electoral das elección xerais sufríu unha caída nas instalacións do colexio público de Infesta, presentou informe médico o 10 de maio e non lle dan razón ningunha no concello e só a están mareando pasandolle a pelota uns aos outros.

O Sr. Randulfe non contesta e sí o fai o Sr. Sabariz facendo unha exposición dos feitos e divagando sobre a responsabilidade do concello, do seguro e botándolle a culpa de estar o asunto sen solucionar á interesada porque di que non fixa a cantidade económica a demandar.


Dende o BNG pídese que se lle solucione o problema á veciña e deixen de mareala.


Cando o concello vai respostar aos comercios sobre a aplicación da Lei de horarios pois no mes de xullo lles pediron as licenzas e dende entonces non teñen ningunha comunicación do concello.

O Sr. Randulfe tampouco contesta e sí o fai o Sr. Sabariz dicindo que él contesta a todo, que non ten ningún problema. Non sabe nada de si se lle contestou, si non, qué é o que hai que contestarlle, que non é cousa deles que é de Industria, ect, ect. Finalmente quedan en contestarlles.. .


A xente está demandando discos da zona azul. Cando van a vir.Como é que o Sr. Sabariz leva os discos para a casa e logo os reparte polo pobo entre os veciños. Sábese que o Sr. Sabariz levou feixes de discos e os reparteu persoalmente nun supermercado.


Sabariz di que é falso, que él solo ten un disco, e que eso nunca o fixo, que sí os repartiu no concello pero que nunca os levou para a casa, que para a casa leva papeles do concello pero non discos.

Dende o BNG non creemos ó Sr. Sabariz pois xa quedou demostrado cando levou do concello o selo para os velatorios ou documentos do concellos para os bares,.

Arremete nos medios contra un membro do BNG por facer a súa labor de oposición acusandoo de intervir pouco nos plenos, e non ten vergoña cando o seu socio tránsfuga en 15 meses de lexislatura pouco apareceu polos plenos e ata agora non intervíu nunca. Non ten dito nin pío.

Ao BNG parecéunos un pleno que calificamos de pintoresco, sen contido, por non ter non tiña nin os informes de presidencia e no que o Presidente quedou totalmente anulado polo Sr. Sabariz.

jueves, 25 de septiembre de 2008

Orzamentos 2008

domingo, 21 de septiembre de 2008

Queren afundir o Club Náutico

O BNG de Pontecesures quer manifestar e comunicar á cidadanía, sobre os orzamentos municipais do ano 2008 o seguinte:

1º. Tardanza. A pesares de comunicar, este desgoberno. ao pleno e ao pobo a través dos medios de comunicación que os orzamentos se levarían a pleno a finais de 2007 ou como moito tardar a principios de 2008, nos atopamos que se apresentan prácticamente no derradeiro trimestre do ano resultando máis que uns orzamentos anuais, prácticamente un mero peche de contas.

2º. O BNG non os considera realistas, pois hai gastos correntes que non aparecen reflexados no documento, como é o caso do custe do mantemento da depuradora para o que non se asigna nin un só euro. A partida na que iría incluido este gasto é exactamente a mesma que a do ano anterior e incluso 5000 € menor que nos orzamentos de 2005 momentos no que a depuradora estaba parada. Curiosamente, a depuradora que foi entregada pola empresa que a puxo en marcha no pasado mes de xullo, segundo o desgoberno municipal non supón ningún gasto o resto do ano, o cal resulta ilóxico e irreal. Este é un caso claro de que este orzamento non se axusta á realidade e da a entender que só buscaron cadrar a partida de ingresos coa de gastos, sen importarlle se un servicio como este quedaba dotado como é obrigado.

3º. O BNG maniféstase rotundamente en contra asimesmo, da desproporcionada subida da partida de festas, pois esta pasou no 2005 (e prorrogadas no 2006) do entorno dos 60.000 € ós 70.000 € do ano 2007 (xa co actual desgoberno), e agora neste orzamento de 2008 consignan un total de 112.000 €, prácticamente un 60 % máis, o que intentan xustificar coas aportacións e donativos dos veciños e empresas, (os cales tamén había en exercicios anteriores), pero aínda con todo resulta un incremento moi esaxerado, sobre todo cando este leva consigo a reducción doutras partidas.

4º. Destacar que nun momento de crise económica xeneralizada, na que o PP, entre outros, estálle a pedir aos seus alcaldes e concelleiros liberados que conxelen as súas retribucións, tanto a alcaldesa Maribel Castro como o concelleiro do PP Rafael Randulfe fan oidos sordos a estas recomendacións e súbense o seu soldo un 3%.

5º Este aumento en festas e soldos da Sra.Alcaldesa e do Sr. Randulfe, non obstante vai en detrimento doutras partidas, ao xuizo do BNG moi importantes, como é a dedicada a atención social que sufre unha caída, no seu conxunto dun 14 %.

6º. O BNG quer resaltar tamén a afrenta que desde o actual tripartito se lle está a facer ao Club Náutico de Pontecesures. A estratexia deste desgoberno é facer o máximo dano posibel a Luis Alvarez Angueira, e para iso se castiga ao Club Náutico, sen importarlle o dano que se lle fai ao club, aos deportistas é ás súas familias.

Nos orzamentos do ano 2007 se lle rebaixou a subvención por parte do concello en 1.000 € con respecto ao que viñan recibindo en exercicios anteriores, e neste ano 2008, ainda cun compromiso de resarcirlle o decremento do anterior ano, o que fai o tripartito e castigalos aínda máis.

Se lle asignan 6.500 € como subvención total na que está incluido o gasto dun monitor deportivo, cando só un monitor deportivo ronda os 12.000 € anuais, incumprindo así o compromiso que a Alcaldesa chegara coa dirección do club náutico dunhas cantidades suficientes que axudaran ao mantemento desta actividade deportiva.

Sorprendentemente para o BNG, a alcaldesa, ante un pleno abarrotado de deportistas pertencentes ao club náutico acompañados por moitos pais destes,(que para nada foron convocados nin arengados polo BNG), manifesta que foi certo que chegou a ese compromiso pero que os "seus socios foron quenes non quixeron cumprir co acordado" nun intento de "lavar a cara" ante o numeroso público presente.

Este castigo que se lle fai ao Club Náutico, lamentablemente levará ao peche do mesmo a final de ano segundo manifestou a dirección do Club e así recoñeceu a propia alcaldesa que este extremo fora posto no seu coñecemento polo Presidente do Club.

Desde o BNG se propuxo que os orzamentos quedaran sobre a mesa e se pospuxeran ata o o luns 29 de setembro (se se retrasaron 9 meses pouco importa uns días máis) a fin de que se corrixira a aportación en forma de subvención ao Club Náutico, proposta que lamentablemente, foi rechazada. polo actual desgoberno municipal, feito que o BNG lamenta.

miércoles, 10 de septiembre de 2008

Resposta ao tránsfuga Sabariz

Así estaba en maio e así sigue hoxe

En relación coas manifestacións vertidas nos medios de comunicación polo tránsfuga político Luis Sabariz, concelleiro do actual desgoberno municipal en relación cas deficiencias do CPI de Infesta, o BNG quere decir:
Parécenos dun cinismo desmesurado as declaracións de Sabariz, xa que son coñecidas por todos as promesas electorais feitas por este durante a campaña e precampaña das eleccións muncipais, nas cales prometía a bombo e platillo e dado como feito a construcción dun comedor escolar, facéndose acompañar polo Sr. Delegado Provincial de Educación, nese intre compañeiro do seu partido político. Pero o día da investidura, onde enganou a todo un pobo tamén enganou , entre outros, aos que o viñeron arroupar con promesas de investimentos para Pontecesures, entre elas a do comedor escolar.
Nós cremos, igual que todo o pobo de Pontecesures, que o único responsabel de que a día de hoxe Pontecesures non conte cun comedor escolar é o tránsfuga Sabariz e parécenos incribel que este señor responsabilice a outros da súa culpa.
Mal vai este desgoberno municipal cando o concelleiro de Relacións Institucionais é Sabariz, que ten todas as portas pechadas das institucións, precisamente polo seu carácter, actitude e cinismo políticos.
Doutra banda o BNG xa denunciou nos medios no pasado mes de maio as deficiencias graves que sufría o CPI de Infesta, deficiencias incluso perigosas (cun custo de reparación baixo), e a día de hoxe inda non se corrixiron, continúan tal cual, como así recoñece Sabariz en nota de prensa. Nós cremos que o úncio culpable de que isto non se arranxara é o desgoberno encabezado por Maribel Castro. O concello conta cunha partida económica, recibida da Xunta de Galicia cada ano, para mantemento do centro educativo, no que sen dúbida entran estos arranxos, por eso non entendemos como no comezo do curso escolar este problema estea sen resolver, e o único que se lle ocorre agora é responsabilizar a outros da súa desidia e abandono.
Este desgoberno prioriza o gasto en festas diante da educación dos nosos cativos.
Consello Local do BNG Pontecesures

viernes, 5 de septiembre de 2008

A seguridade vial nun segundo planoO BNG de Pontecesures quere manifestar o seu malestar polo que, ao noso entender,está a ser unHa pésima utilización dos semáforos do “cruce da Estrada” por parte do desgoberno municipal.
Durante o goberno do Bloque Nacionalista Galego en Pontecesures adoptouse unHa importante decisión como foi a de regular o tráfico mediante semáforos no cruce da Estrada para evitar a perigosidade crecente de dito cruce, perigosidade que diminuiu de forma considerabel con tal medida.
Observamos e recibimos numerosas protestas de veciños polo mal uso que se lle está a dar actualmente a esta regulación semafórica, esta depende directamente do concello de Pontecesures. Os semafóros atópanse frecuentemente apagados durante días completos sobre todo en fins de semana, descoñecendo as causas, pero ademáis tomouse a decisión por parte do desgoberno municipal de apagalos totalmente a partires das 21.30 ata ás 08.00 horas.
Esta decisión conleva a un aumento considerabel do risco tanto para vehículos como para pións, xa que nin siquera deixan encendidas as luces intermitentes de sinalización de circular con precaución.
O BNG responsabiliza directamente á alcaldesa Maribel Castro da decisión que pretende favorecer a algún apoio electoral seu, primando unha vez máis, no desgoberno, os favores individuais ca o interés xeral e máxime cando se esta a tratar da seguridade vial nun cruce tan perigoso.
Nós esiximos á Sra. Castro que corrixa este despropósito de xeito inmediato, que canto menos se deixen as luces intermitentes de sinalización de cruce perigoso e a unhas horas de cambio más axeitadas.

Consello Local do BNG Pontecesures

lunes, 1 de septiembre de 2008

Desgoberno de poucas luces

As constantes queixas feitas polo veciños diante do BNG polo deficiente funcionamento do alumeado público lévanos una vez máis a facer unha denuncia pública perante os medios de comunicación. Esta lexislatura estase a caracterizar, sobre todo por un abandono total das infraestructuras municipais, neste caso estamos a falar do alumeado municipal con constantes apagados de rúas enteiras, como é o caso da rúa Ullán, avda de Vigo, etc. Estes apagados duran semanas enteiras sen recibir, por parte do desgoberno, explicación algunha.
O BNG interesouse en plenos pola situación caótica do alumeado público recibindo como resposta a mofa e a calada. Nós non entendemos como un servizo municipal tan importante se atope neste estado lamentable de abandono.
Esiximos a Maribel Castro e ao seus socios a posta en funcionamento inmediato do alumeado público nas rúas que levan tempo sen o servizo, que lle adiquen tempo e medios a este asunto e deixen de lado as súas liortas internas, que son moi coñecidas en todo o pobo. Mal se pode gobernar nesta situación.
Consello Local BNG Pontecesures

domingo, 3 de agosto de 2008

O BNG quere manifestar acerca da ausencia dos seus concelleiros ao último pleno ordinario do día 28 de xullo o seguinte:

1. O día 24 de xullo o BNG apresentou por escrito unha solicitude para que o pleno se aprazase debido a que a maior parte do seu grupo non podía asistir por motivos persoais (e algún por motivos laborais). Ademáis concelleiros do BNG falaron persoalmente ca Alcaldesa deste asunto ao que ela respostou que de ningunha maneira e que os seus socios de goberno no lle ían permitir este troco.

2. En resposta ao manifestado polo tránsfuga Sabariz, o BNG pregúntase: ¿por qué non asiste aos plenos o outro tránsfuga Alfonso Diz? Acaso sinte vergoña despois do que fixo o día da investidura ou é que non ten valor a presentar a súa demisión. Para nós Sabariz está a facer o papel de bufón de corte, xa que é o que máis fala e o que debería estar máis calado por razón obvias.

3. Ao noso entender a actitude neste asunto da Alcaldesa Maribel Castro é antidemocrática que pretende non ter oposición que lle faga preguntas comprometidas as cales non ten resposta xa que descoñece o que fan os seus compañeiros de goberno. ¿Qué se pode agardar dunha persoa tan ambiciosa que colleu a Alcaldía con só 200 votos, tragando con todas as contrapartidas que lle impuxeron os seus socios de goberno?

4. Dende o BNG agardamos que estas situacións non se volvan a repetir e impere a cordura neste desgoberno e que non priven a máis do 40 % do electorado de estar representado nos plenos.

Pontecesures, 2 de agosto de 2008

CONSELLO LOCAL DO BNG DE PONTECESURES

jueves, 17 de julio de 2008

A trapallada da selección do persoal

O BNG quere manifestar con respecto á recente contratación de 9 operarios por parte do Concello de Pontecesures dentro do programa de cooperación coa Xunta de Galicia para o fomento do emprego, e despois de visto o expediente de selección dos aspirantes o que a continuación segue:

1. Nas contratacións feitas dende o ano 2007 nas administracións públicas a lei esixe a creación dun tribunal de selección no que non participen políticos, neste caso observamos que os membros do tribunal foron designados de maneira que fosen aqueles traballadores máis afíns ao poder político; por exemplo neste tribunal non figura ningún dos representantes sindicais dos traballadores, por algo será. Este tribunal máis que seleccionar adicouse a “cadrar baremos e puntuacións” para cumprir coas preferencias do goberno local. Que non pretendan verdernos transparencia e obxectividade, pois non enganan a ninguén en Pontecesures.

2. Despois de examinados os expedientes de selección de todos e cada un dos aspirantes apreciamos unha cantidade apreciable de irregularidades, destacando:

1º. Que en ningún dos casos se esixíu documentación que acreditase a situación laboral ou persoal das candidatos que ían contratar. Dándose nalgún dos expedientes que os aspirantes manifestaban situacións e circunstancias que non se asemellaban en ningún caso coa realidade laboral ou persoal.

2º. Nalgúns dos expedientes atopáronse rectificacións feitas a lapis variando deste xeito as puntuacións ou nota . Rectificacións feitas por algún membro do tribunal, entendese que esto foi feito así para redondear puntuacións que aos membros do gobernos lles interesase que fosen mais altas; ou máis baixas, segundo os casos,.Dende logo non ten outra explicación.

3º. En certos casos do proceso de selección non se realizou entrevista. Se coñece que non conviña facela. E demostra outra vez mais a pouca vergoña que houbo, por parte do governo neste proceso.

3. Non é intención do BNG desacreditar aos membros do tribunal de selección xa que ao noso entender son só marionetas cuios fíos moven os membros do governo local. Tampouco o BNG pretende desmerecer aos traballadores seleccionados que para nós son tan bos coma calquera outro. Nembargantes o BNG cree que estas contratacións, carecen de obxectividade e transparencia, aspectos fundamentais dos que fachendean Maribel Castro e compañía, e veñen a corroborar as sospeitas manifestadas por moitos dos aspirantes na sellección feita.

Pontecesures, 19 de xullo de 2008
CONSELLO LOCAL DO BNG DE PONTECESURES

miércoles, 9 de julio de 2008

ALEGACIÓNS DO BNG AO IMPOSTO DE PLUSVALÍAS

Presentado no rexistro do concello o 09/07/2008

Sra. ALCALDESA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PONTECESURES

D. José Antonio Baliñas Pazos, con D.I. 35.442.755 P, con domicilio na rúa Infesta, num. 6, no concello de Pontecesures, como concelleiro do grupo municipal do BNG e no seu nome

EXPÓN

PRIMEIRO: Que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, nº 114 de data 13 de xuño de 2008, sométese a información pública o “acordo de imposición e ordenación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana”.

SEGUNDO: Que facendo uso dos seus dereitos e no relativo á información pública da “Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana”, formulo as seguintes

ALEGACIÓNS
En relación co acordo adoptado polo goberno local para estabelecer o imposto de plusvalías, para gravar as operacións que realicen os veciños e veciñas de Pontecesures no momento da venda ou transmisión das súas propiedades, o BNG tense manifestado, no Pleno onde se acordou o estabelecemento, contrario a aplicar este imposto neste momento, no que as economías familiares empezan a notar a crise importante que se aveciña. Non é o mellor momento para aplicar este imposto.

Ademais, a proposta do goberno municipal aprobada polo Pleno estabelece a aplicación de porcentaxes sobre o valor do terreo de naturez urbana, que tamén efecta ás vivendas, para determinar logo o importe sobre o que hai que aplicar o imposto, e que, xa neste caso, se aproximan aos máximos estipulados pola lei. Así:


Tempo Porcentaxe acordado Porcentaxe máximo
polo goberno local que permite a lei
Entre 1 e 5 anos 3,5% 3,7%
Até 10 anos 3% 3,5%
Até 15 anos 2,7% 3,2%
Até 20 anos 2,4% 3%


Ou sexa, cando se pode estabelecer unha porcentaxe simbólica do 0,1% ao 1%, por exemplo, o goberno local estabelece case o máximo permitido pola lei.

Ademais, se até agora estivemos a falar da cantidade que vai servir de base para aplicarlle o imposto, que como vemos xa vai ser alta grazas ao porcentaxe aprobado polo goberno local; agora falaremos do propio imposto. O imposto aprobado e que debe pagar, teoricamente, quen transmita a propiedade do terreo, porque sabemos que moitas veces son os que compran os que acaban pagando esta plusvalía, esta vai ser o 25% do resultado de aplicar a porcentaxe expresada no cadro de arriba sobre o valor do terreo, cando a lei estabelece que este gravame non pode exceder do 30%..

Por todo elo,
SOLICITO

 Que tendo presentado este escrito, sexa admitido a trámite, e que se teña en conta para anular a aplicación do imposto..


Pontecesures, a 8 de xullo de 2008
José Antonio Baliñas Pazos

Alegacións ao imposto de plusvalías

O BNG ven de presentar no día de onte escrito dirixido á alcaldesa no que presenta alegacións á creación e imposición do imposto sobre incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, comúnmente coñecido como imposto de plusvalías, que grava tanto aos terreos de natureza urbana como aos inmobles que se asentan sobre esos terreos.
No pleno onde se acordou polo equipo de goberno (Maribel Castro, PP e os tránsfugas Sabariz e Diz) o BNG opúxose a creación deste novo imposto, que endexamais se aplicou en Pontecesures, considerando que este é totalmente innecesario, e sobre todo aplicandoo nun momento tan delicado nas economías familiares, pois o que pretende o goberno municipal e cadrar o gran despilfarro económico, que están xenerando, coa aplicación deste imposto.

Esperemos que o goberno municpal recapacite, pois ainda está a tempo, e retire de inmediato este novo imposto.

domingo, 6 de julio de 2008

TRANS - APARIENCIA

Ante o malestar que existe entre moitos dos veciños de Pontecesures, e con máis razón entre os que foron preseleccionados a través do INEM para os contratos temporais dos programas de Cooperación da Xunta de Galiza (Consellería de Traballo), o BNG ven de solicitar no Concello o expediente donde reflexe os criterios de selección, baremación e preguntas feitas aos aspirantes. Hai que lembrar que foron convocadas 69 persoas para 9 postos ( xardinería, peóns, limpeza etc...).

Consideramos que os criterios de igualdade, meríto e capacidade deixaron moito que desexar nesta selección, pois moitos dos aspirantes mostraron a súa indignación ante os criterios e entrevistas que lles fixeron.

O BNG ten coñecemento de que houbo promesas de traballo por parte de Rafael Randulfe, da alcadesa Maribel Castro e do tránsfuga Luis Sabariz.

Por estes motivos queremos esclarecer estes feitos que, de resultar así, ao noso entender son lamentables

Tremenda cara dura e falta de vergoña

O BNG quere manifestar con respecto a inauguración das novas instalacións do Clube Náutico de Pontecesures no día de onte 4 de xullo o seguinte:

1. O noso grupo felicitase de que despois dos anos de bandazos que levou esta obra por fin está rematada mellorando notablemente as instalacións náuticas, aumentando a capacidade e rehabilitando íntegramente o antigo hangar. Por fin os deportistas disporán dunhas instalacións á altura dos logros conqueridos nos derradeiros anos. O BNG quere agradecer á Consellería de Cultura e Deporte o seu apoio a este proxecto, asi como tamén ao ex-alcalde Luís Álvarez Angueira que sin o seu empeño xamais veríamos feita esta obra.

2. Sorprendenos a desfachatez e a cara dura dos concelleiros do PP, encabezados por Rafael Randulfe, pois sistemáticamente o seu partido votou, ata en cinco ocasións, en contra deste proxecto negándolle aos deportistas a posibilidade de desfrutar destas instalacións. E chegando incluso onte a traer un representante da Deputación de Pontevedra que non puxo un só euro de investimento nesta nova infraestructura, xa que foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia e o concello de Pontecesures. Esta actitude demostra que para algúns todo vale con tal de saír na foto e botarse flores dunha obra que nunca apoiaron e nunca quixeron facer, pero que non esquezan que a xente de Pontecesures ten boa memoria e acórdanse do que fixeron no pasado.

3. Os ediles do BNG estiveron presentes na inauguración destas novas instalacións e a sorpresa desagradable que levaron foi cando se descubríu unha placa na que aparecía como valedora desta obra a actual alcaldesa Maribel Castro, sabendo todos os veciños as veces que esta señora votou en contra do proxecto do Náutico ata que o BNG tivo que negociar a súa entrada no anterior governo municipal para que este personaxe apoiara deste xeito a obra; e no último orzamento municipal rebaixou á metade a subvención anual ao Clube Náutico. Outra que quere sumar puntos a costa dunha obra que nunca apoiou, o mesmo que o PP.

Pontecesures, 5 de xullo de 2008
CONSELLO LOCAL DO BNG DE PONTECESURES

sábado, 21 de junio de 2008

Fartos de estar a escuras


Dende o BNG queremos manifestar o malestar de moitos veciños que viven entre o paso nivel e o edificio da Casa Castaño (rúas San Lois, Sagasta e Victor García).É moi penoso que leven meses sufrindo cortes de luz no alumeado público sin que este “desgoberno” lle poña solucións.

Esta problemática veciñal xa se levou como pregunta de pleno fai uns meses prometendo a alcaldesa, daquela, o arranxo inmediato deste alumeado. Pasan os meses e os veciños seguen con este problema sin que o concello llo resolva. Non se pode nin andar de noite polas beirarrúas xa que non se ve por onde se anda. Os comerciantes están preocupados pois teñen medo a que aproveitando esta situación os “amigos do alleo” lle entren nos seus negocios. Ademáis nestas rúas “durmen” moitos vehículos dos veciños os cales tamen temen a que lles dean un golpe ou llos rouben.

O BNG quere manifestar o seu malestar porque despois de levalo a pleno e de que unha das concelleiras, que ademáis vive nesta zona, coma voz de moitos veciños, puxese en coñecemento da alcaldesa esta situación, a Sra. Castro fixese caso omiso e seguimos igual.

Polo cal solicitamos que sin máis esperas se arranxe este problema no alumeado dunha vez por todas. Para o BNG a situación co alumeado que sufren estas rúas pódese extender a todo o concello xa que é coñecido por todos os veciños os enormes retrasos que hai á hora de arranxar unha luminaria. Os veciños de Pontecesures non teñen porque padecer esta desidia do actual goberno municipal xa que teñen dereito a un alumeado público en perfectas condicións.

sábado, 14 de junio de 2008

Desfachatez


O Grupo Municipal do BNG quere felicitarse pola entrega por parte da Dirección Xeral para o Deporte das instalacións náuticas ao concello de Pontecesures. Esta obra de mellora do náutico cun orzamento inicial que supera con creces os 300.000 euros, supón a finalización dunha aspiración por parte do BNG cando estaba a gobernar. As xestións feitas na anterior lexislatura polo goberno do BNG fixeron posibel que hoxe en día os rapaces e rapazas de Pontecesures poidan practicar piragüismo nunhas condicións óptimas, unha vella aspiración que, sin embargo, non estivo exenta de dificultades.

Esta obra foi contemplada dentro do convenio marco Xunta-Deputación, onde unha vez acordadas as obras a realizar, cada institución emcárgase dunhas determinadas, xunto coa aportación do concello. Neste caso do club náutico a administración executora da obra foi a Xunta de Galicia (Direccion Xeral para o Deporte) e unha aportación municipal de 28.000 €. A Deputación de Pontevedra non aportou ningún euro a esta obra tal como quere facer ver o PP de Pontecesures, e mais se por eles fora non teríamos hoxe o club nautico mellorado.

Hai que recordar aos veciños que para que esta obra fose hoxe unha realidade, tivo que pasar por varias sesións plenarias para sumarse ao convenio. Tanto o PSOE, PP e a independiente Maribel Castro (hoxe alcaldesa) votaron en contra de que se ampliase e reformase o club náutico, e non só o fixeron unha vez, senón todas e cada unha da veces que foi levado a pleno. O BNG era consciente da mellora que supoñía esta obra e de ahí a insistencia do alcalde (Angueira) de levalo a pleno as veces que fixera falta para non perder esta oportunidade. Só Maribel Castro votou a favor cando se lle asignou unha exclusiva de 1.200 euros (ata ese momento dixo sempre que non).

Resulta decepcionante e patético ver a este desgoberno (descordinados entre si) que intenten “vender motos” dunha obra na que eles votaron en contra repetidamente. A pesar desta carencia de ética e de escrúpulos do goberno municipal, o importante é que os piragüístas poden feneficiarse dunhas instalacións que antes non tiñan gracias as xestións feitas no goberno anterior do BNG.

jueves, 12 de junio de 2008

Mantemento pavillón polideportivo.Hai que "ir de campo"

Despois de levar meses escoitando, por parte de usuarios habituais do pavillón polideportivo que está sucio e abandonado, nestes últimos quince dias xa se chegou ao ridículo máis absoluto con esta instalación.

En primeiro lugar celébrase unha final de baloncesto, a xuízo do BNG moi importante para o noso equipo, cando o recinto non está en estado de celebrar nada nel. Para este acontecemento ata houbo que alugar un marcador xa que nin eso funciona en Pontecesures. Os baños, sencillamente, dan asco. Non teñen nin auga e calquer persoa ten necesidade de ir a eles. En fin, unha vergoña.

Esta fin de semana houbo un campionato de dardos moi iinteresante para a nosa comarca. Competición que durou toda a fin de semana e con grande afluencia de público e os baños seguian sen funcionar.Esto conleva que houbo xente que despois de estar competindo once horas necesitan facer uso dos aseos como é lóxico e comprensibel. O sábado de madrugada non se podía entrar nos baños xa que o cheiro era nauseabundo.

Con todo esto o BNG quere manisfestar que non está en contra de que se organicen este tipo de eventos neste concello, todo o contrario, mais, antes faise necesario e obrigatorio acondicionar co más imprescindibel o pavillón e mentras non estea en condicións non se invite a ninguen a él, pois a imaxe que proxectou este concello nestas dúas ocasións cara o exterior foi moi penosa.

O BNG esixe, pois, que se arranxe de inmediato para poder seguir celebrando actos nel e poder practicar deporte da mellor maneira posible, e ademais que os que nos veñan a visitar leven mellor recordo do noso pobo e non o dun pavillón ruinoso.

As porterías de RandulfeNo último pleno celebrado o dia 26 de maio á pregunta formulada polo BNG sobre as porterías do campo de fútbol, propiedade do Concello de Pontecesures, e que se atopan nunha finca privada próxima a Plazuela, a Sra.Alcaldesa respondeu que ela non sabía nada do que lle estaban preguntando, que non sabía nada dese asunto e de igual xeito o seu socio tránsfuga do PSOE. Para sorpresa do BNG o Sr. Randulfe, concelleiro do PP, di que él sí sabe por qué están ali,”pedironmo os nenos,para xogar o fútbol” responde e os donos da finca parecelles ben, continúa.

Para o BNG este feito ven a corroborar unha vez máis, a descoordinación existente na actual equipa de goberno, na que o PP “actúa por libre” tomando decisións que non só non consensúa cos seus socios senón que nin siquera llas comunica á alcaldesa a posteriori.

O BNG entende que non se pode dispor alegremente dos bens públicos como se fosen dun e “regalalos” a un particular instalándoos nunha finca privada sen, alomenos, seguir os trámites pertinentes e tomando unha decisión deste tipo, que en calquera caso debe ser motivada e adoptada polo órgano que corresponda.

En calquera caso, e ainda presumindo que esta é unha decisión temporal, o BNG insiste, pois xa o fixo no pleno, que esas porterías non contan coas medidas de seguranza axeitadas, non están debidamente fixadas e a finca na que se atopan está chea de maleza.

O BNG quere denunciar públicamente este feito e insta ao Concello a que tome medidas o respeto e se responsabilice, esixindo ao propietario que, alomenos, acondicione a zona, e adoptando, asimesmo todas as medidas necesarias de seguranza e protección para os nenos, xa que as porterías constitúen un ben de uso público.

No caso de non ser asi, o BNG estima que as porterias deben ser retiradas inmediatamente, xa que supoñen un risco para os cativos dado que a finca atópase permanentemente aberta.

domingo, 1 de junio de 2008

Máis impostos


O BNG quere informar á cidadanía de Pontecesures acerca do contido do pleno ordinario do pasado luns 26 de maio, no cal foi aprobado por parte do goberno municipal, cos votos en contra do BNG, a posta en marcha dun novo imposto ata agora nunca aplicado en Pontecesures: o imposto da PLUSVALÍA. Este imposto grava o aumento de valor nas transmisións de propiedades e inmobles (ventas, donacións e herencias).

Non entendemos como nos tempos actuais de crise económica nos que incluso moitos concellos están rebaixando impostos, ao goberno local non se lle ocurre outra cousa que activar esta carga impositiva aos veciños. Para nós esto implica sangrar, aos veciños do pobo para asi poder compensar o despilfarro económico que están a practicar gastando cantidades astronómicas en festas asi como compensar o gasto de dúas dedicacións exclusivas que lle supoñen ao concello 80.000 € ao ano.

O BNG está totalmente en contra desta iniciativa do Sr. Sabariz, e así o manifestou co seu voto contrario no pleno, que foi apoiada co beneplácito da Alcaldesa e, sorprendentemente, polo Sr. Randulfe que prometeu a bombo e platillo unha baixada de impostos na campaña das pasadas eleccións municipais.

Por outra banda, en resposta ás declaracións feitas por Sabariz (tránsfuga político do partido socialista) en referencia á "desorganización política" do BNG, expoñer que, para nós, confunde desorganización con democracia interna cousa que él non é capaz de comprender xa que non a aplicou nas organizacións ás que pertenceu, nas que impuxo sempre o seu criterio personalista e egocentrico. De tódolos xeitos Sabariz pretende con estos comentarios crear unha cortina de fume para ocultar o verdadeiramente importante que é a aplicación deste novo imposto.

Esta maneira de facer política é maís propia dos pallasos de circo que dun concelleiro do goberno, aínda que en Pontecesures tódolos veciños coñecen a Sabariz e saben que non ten escrúpulos á hora de insultar e desacreditar aos seus rivales políticos. Sabariz aplica a máxima de todo vale.

viernes, 30 de mayo de 2008

Preguntas e rogos pleno de maio 2008

¿Qué fan a porterías do campo de fútbol nunha finca privada?

¿Porqué regalan bens públicos, como o son as porterías, a particulares?

A canto ascende o orzamento da festa da lamprea? ¿Cantos tickets se venderon?

¿Cando pensan repoñer o firme na rúa Carlos Maside e zona do Telleiro, pois non é de recibo que leve tantos meses como está, ocasionando molestias a veciños e comerciantes, incluso con caídas dalgúns viandantes?

No entorno da igrexa crearon un caos circulatorio e de aparcamento, onde antes non o había e se circulaba con relativa normalidade.
Por un lado as persoas que non contan con disco horario acuden a aparcar nesa zona.
Por outro prohibiron estacionar, como se fixo sempre, no lateral da igrexa.
O resultado é un caos circulatorio e de estacionamentos nesa zona é o que se lle ocorre e eliminar unha dirección de entrada ao pobo.

¿Cantos veciños de Infesta protestaron porque non estaban conformes co sentido de circulación como estivo ata agora?

¿Acaso hai protestas ou queixas de peregrinos ou do Xacobeo?

Vostede mesma estivo de acordo cando se estableceu ese sentido da circulación e agora cambia de opinión sen constar problemas.
Pensamos que é un erro e só se queren buscar problemas onde agora non os hai. Agora sí que están a protestar os veciños. Dende o BNG non estamos de acordo co cambio.

¿Cantas actas de presunta infracción se teñen levantado por incumprimento das normas destacionamento na zona azul?

¿A canto ascende a recaudación por este motivo ata o de agora?

Nos meses de novembro e decembro anunciouse por parte do Sr. Randulfe, tanto aos medios de comunicación como a este Pleno, que os orzamentos estarían para presentar a pleno nese mesmo ano.
Como nos os tiveron, dixo que para principios de ano.
Estamos no mes de xuño, prácticamente e seguimos na mesma. ¿Cando se van a presentar os orzamentos?

sábado, 24 de mayo de 2008

As normas, para os outrosO BNG quer denunciar públicamente a realización dunha obra, ao noso entender ilegal, levada a cabo por un familiar directo da Alcaldesa Maribel Castro. Dita obra consiste nun movemento de terras con posterior recheo, no camiño da Toxa á altura do canal do regadío, zona coñecida como “A Cruxa” e afectando ao propio canal de regadío.
Dita obra de recheo (terra e pedras) debe contar coa licenza municipal oportuna e o permiso de Augas de Galicia, dado que a súa proximidade ao canal pode provocar a caída de pedras e terra no interior deste, imposibilitando o uso do mesmo.
Para o BNG esta obra carece dos permisos pertinentes, demostrando unha vez máis a política clientelista en temas urbanísticos, beneficiando sempre aos seus apoios políticos e familiares. Nós non entendemos como os seus socios de goberno (Partido Popular e Sabariz) poden facer a vista gorda ante tales prácticas.
Estas actuacións irregulares son inconcebibles nestes tempos que corren. A xestión do urbanismo e obras non pode ser utilizada de maneira partidista beneficiando aos seus e prexudicando aos demáis veciños do pobo.

lunes, 19 de mayo de 2008

Agora o colexio pouco importa
O BNG informa acerca do mal estado no cal se atopa o CPI de Infesta e o seu recinto escolar. Obsérvase un total abandono destas instalacións que se aprecia a simple vista. Destacamos:
1.- O patio escolar, zona de lecer e esparcemento para os alumnos, atópase con abundante maleza, de máis dun metro de altura e lixo abundante. Nas actuais condicións difícilmente os rapaces poden aproveitar convintemente as instalacións educativas.
2.- Os canalóns do edificio da ESO atópanse totalmente atorados discurrindo a auga da choiva pola parede do edificio, incluso pódese observar baixantes totalmente corroídas polo óxido que, aparte de ofrecer un lamentable aspecto, supón un risco evidente para os alumnos.
Para o BNG o único responsabel do estado de abandono das instalacións educativas é a actual equipa de goberno que ten a responsabilidade e obriga de manter en perfecto estado ditas instalacións, para o cal dispoñen de fondos específicos da administración autonómica.
Ao parecer este goberno prioriza outro tipo de actuacións (actos lúdico-festivos, relixiosos, etc) e deixa de man cousas , ao noso parecer, moito máis importantes como son manter en bo estado as instalacións municipais, en concreto as do CPI de Pontecesures.
18 de maio de 2008
Consello Local do BNG

sábado, 10 de mayo de 2008

Mellor gastar en festasO BNG quere informar á cidadanía do actual estado de abandono no que se atopa o noso pobo. Entre outras, destacamos:
1.- A apertura da zanxa feita na rúa Carlos Maside-Telleiro, obra realizada fai xa máis de dous meses, da cal ainda non se repuxo o firme da calzada. Este importante acceso á praza dos Valeiros (Porto) atópase na actualidade en estado lamentable con importantes socavóns que poñen en risco aos viandantes, sen contar cos trastornos que ocasionan aos veciños da zona, comercio e automóbiles que por alí transitan.
Ao noso entender dita obra, xa rematada, quedando pendente a reposición do firme tanto tempo, pon de manifesto. a desorganización e inoperancia na xestión de infraestructuras levada a cabo pola actual equipa de goberno. O BNG espera que, logo desta denuncia pública, o goberno municipal actúe con axilidade sobre esta obra a fin de evitar males maiores.
2.- Por outro lado sorpréndenos o estado no cal se atopan os parques infantís de Porto, Condide, Carreiras, rúa Carlés e monte de Porto. Os davanditos parques teñen abundante maleza e lixo, ata o extremo de non poder ser utilizados polos nenos do noso pobo. O estado de abandono destes parques é importante, culpando o BNG desta desatrosa xestión ao actual goberno o cal adica moitos máis recursos ás festas que a manter en bo estado os parques herdados da anterior lexislatura.
Pontecesures a 10 de maio de 2008

Consello Local do BNG

sábado, 12 de abril de 2008

Festa da lampreaO BNG quer manifestar acerca da XIII Festa da lamprea e da II Feira do automóvil de ocasión o seguinte.

1º. As nosas felicitacións aos organizadores da II feira do automóvil de ocasión (Asociación “Mirándolle o Dentes”) polo traballo ben realizado e polo gran éxito conquerido, promocionando o nome de Pontecesures por toda Galiza e o estado español. Éxito que levou a unha grande asistencia de visitantes ao noso pobo.

2º Ao parecer do BNG a festa da lamprea convertíuse na cuchipanda do Partido Popular (pagada por todos os veciños) encabezado pola alcaldesa Maribel Castro e o concelleiro liberado Rafael Randulfe. Dase a circuntancia que dous da equipa de governo ( concelleiros non adscritos Sabariz e Alfonso Diz) non asisten a este importante evento, ni aos actos protocolarios nin á propia degustación. As súas razón terán.

Os feitos son os seguintes:

-multitude de invitacións (máis que nunca). A alcadesa, a maiores do seu marido, “levou” a xenros, fillos, irmáns, cuñados a comer gratis á carpa xunto coas autoridades invitadas. Non se quedou atrás o Sr . Randulfe, pois levou a ex-ediles do Partido Popular, a menbros da súa lista electoral e a simpatizantes do seu partido, incluso se deu a paradoxa de que un membro da súa lista estaba a vender tickets da lamprea, cando esa persona non é traballadora do concello.

-desconsideración grave cos invitados e autoridades que non eran da súa “cor política” tratándoos como relleno, e limitándose tanto Maribel Castro como Rafael Randulfe a “ir detrás” do Presidente da Deputación.

O BNG estos feitos tíldaos de lamentabeis, recordándolle que máis que a festa da lamprea parecía a romería do Monte do Faro. Nas 8 edicións precedentes isto xamáis ocurreu.

Ao noso entender esta festa debería ser a festa de todos os veciños, sen cor político, promocionando un producto tan típico na nosa bisbarra como a lamprea.

Pontecesures, 12 de abril de 2008

domingo, 6 de abril de 2008

Preguntas e rogos pleno de marzo de 2008

Na obra acometida por Medio Rural na pista que une a Toxa con Carreiras, apenas se ganaron 50 cm. de ancheamento, obra na que, por certo, se invistíu unha cantidade moi importante de euros.

¿Porqué non xestionaron unha ampliación maior para, alomenos, permitir un cruce de 2 vehículos simultáneamente?

As obras do camino de San Xulián, ¿qué pasa con elas? Está a sufrir múltiples e constantes modificacións e non se da rematado.

¿Hai algún veciño que puxo problemas sobre a obra? Senón foi así ¿porqué tantas modificación e retraso?

Que volta a suceder co alumeado público da rúa Estación, da rúa Sagasta, da Rosalía de Castro, etc, pois teñen numerosas avarías que ou non queren ou non son capaces de resolver. Os veciños afectados non teñen culpa da súa inoperancia.

Na Avenida de Arousa, un veciño, concretamente o Sr. Quintá, colocou un tubo de escasas dimensións no regato, e en época de chuvias provoca a anegación da estrada e das casas próximas ¿qué medidas pensa tomar o concello para que esto non ocurra?

Hai socavóns importantes na zona do peirao á altura da piscina. Pídese que comuniquen a Portos, xa, estas deficiencias para que sexan subsanadas o antes posible.

O BNG se felicita porque despois da denuncia feita nos medios, polo lamentable e perigoso estado no que se atopaba o valado perimetral da pista deportiva da Calera, actuaran vostedes ao día seguinte.

Pero, ¿van a seguir actuando no futuro da mesma maneira, só a remolque das queixas que presenta o BNG?

Non obstante, a pesares de que levantaron o valado, segue estando perigoso, ¿a que esperan para substituir definitivamente este valado? ¿É que pretenden agardar 2 anos, ou máis, a que actúe na zona Portos de Galicia?


Despois da implantación da zona azul, co reparto de 2000 discos, reparto que sin duda foi un auténtico desastre (1º se anunciou que os discos se repartían en Caixanova e mais no concello, logo llos retiran a Caixanova para o concello, procedendo a un reparto de tal xeito que parecía que ao veciño do pobo se lle estaba a facer un “favor”, tal é así que se daban hasta no despacho da alcaldía. Houbo casi unha disputa por haber quen daba os discos. Nos chegaron queixas de persoas que pasaron polo concello a solicitar un disco e a resposta que tiveron foi que non llo podían dar porque os tiña o concelleiro Sr. Rey e que voltara por alí noutro momento. Polo que parece, outro levou feixes de discos para a súa casa para así ir “vendendo” a título persoal o favor.

Pregúntase ¿os novos discos vanse repartir do mesmo xeito? ¿Únicamente no concello?

Parece ser que pretenden repartir só 1 por casa. En moitas casas hai máis dun coche, que os empregan conductores diferentes, polo xeral. ¿Pretenden que mentras un coche veña a comprar e estacione na zona azul o outro ou os outros teñan que quedar na casa á espera do regreso do disco para poder estacionar no centro do pobo? É un sinsentido

¿É certo que alguna empresa comprou discos pola súa conta?
¿A quen llos comprou?

Despois do desastre de reparto que supuxo a primeira remesa de discos, o BNG propón que esta segunda remesa se reparta do mesmo xeito que se fai en todos os sitios. Que os discos se distribúan polos establecementos do pobo e sexan éstos quen os repartan entre os seus clientes.

A depuradora de augas residuais segue en proba, Sra. alcaldesa, vostede dixo na televisión que o problema é que lle faltaban unhas pezas, ¿Cándo vai a funcionar definitivamente?. É lamentable que diga diante do pobo e de toda a comarca que o da depuradora non é cousa súa, que é problema da empresa.

¿Cal é o motivo porque a gasolinera Campsa (a de San Xulián) se nega a subministrarlle combustible ao Concello?

Sra. Alcaldesa, ¿Cántos museos, ao seu xuízo, hai en Pontecesures? Non contará como tales os que hai en Padrón, porque se dedicou na entrevista de TeleSalnés a promocionar Padrón e a Pascua.

martes, 1 de abril de 2008

Fan falta cartos e a alguén hai que sacarllos
O actual equipo de goberno levou a Pleno a suscrición dun convenio co ORAL denominado “convenio de colaboración en materia de financiamento da asistencia técnica para a inspección do imposto de construccións, instalacións e obras entre o Organismo autónomo de xestión de Recursos Locais da Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontecesures” co fin de incrementar os recursos locais, de xeito que a base impoñible deste imposto sexa o custo real das obras suxeitas á licenza.

Así, nas cláusulas do convenio reza:

1ª.- O obxecto do convenio é o financiamento dos traballos necesarios para a inspección e posterior liquidación do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras no Concello de Pontecesures.

2ª.- Serán de conta do Concello de Pontecesures os gastos que xeren a asistencia técnica contratada, consistentes no 19 % dos ingresos efectivamente recadados.

3ª.- A tramitación administrativa de todo o procedemento de actualización, recadación e liquidación se levará a cabo polo persoal propio do Servizo de Inspección Tributaria do ORAL.

4ª.- O Concello só asumirá, en todo caso, o custo técnico daqueles expedientes que resulten efectivamente recadados segundo a porcentaxe indicada que lle será descontado nas liquidacións que se practiquen.

O BNG está en contra da aplicación desta medida, pois supón, na práctica, o pago do imposto dúas veces, unha primeira vez igual que ata o de agora, cando se lle outorgue a licenza municipal, consistente no 2,4 % do orzamento das obras a realizar, e unha segunda vez logo de realizada a inspección por parte da empresa contratada polo ORAL, sobre o 2,4 % da cantidade que tal empresa estime.

Isto, claramente, non é máis que unha forma encuberta de subir os impostos, ainda que o ICIO se manteña no mesmo 2,4 % ( e recordemos que o PP decía na campaña electoral que si gobernaba ía a baixar os impostos)

O sistema actual é suficiente para que o custe real e efectivo das obras sexa a base impoñible do imposto. Para isto conta o concello cun técnico na materia, de tal modo que cando comproba o orzamento da obra a realizar e este é claramente menor que o real, se supedita o outorgamento da licenza a que se corrixa o orzamento, e asunto solucionado.

A empresa encargada da asistencia técnica, vai a traballar a “destajo”, se vai a levar o 19% do que recaude, do que lle “quite” a maiores a quen realizou a construcción, instalación ou obra. Non vai traballar sen obter beneficios, polo que de seguro, a obra á que se dirixa lle vai volver a facer pagar, e canto máis mellor pois máis suporá ese 19 %. Isto vai levar a un aumento da burocracia para o administrado, pois se non está de acordo coa valoración económica das obras que lle vai a facer a empresa, non lle quedará outra que meterse en recursos e pleitos, con todo o que iso conleva.

Ademáis, nas cláusulas do convenio non establece a qué tipo de obras afecta, nin de quen parte a iniciativa de realizar a posterior inspección. Enténdese que ao non establecer nada ao respecto quere dicir que afecta a todas as licenzas que se outorguen, sexan estas a obras maiores ou menores.

O equipo de goberno manifestou no Pleno que só se aplicará ás obras que lle interesen, co que se vai a producir unha discrecionalidade, a uns si e a outros non, e isto non se pode consentir.

Poñamos un exemplo. Alguén pide permiso para facer un muro e presenta un orzamento de 3000 €. Cando se lle conceda a licenza o veciño terá que pagar o 2,4 % desta cantidade, é dicir, 72 €. Paga esta cantidade, fai a obra, en nun determinado momento, ben cando estea realizando esta ou posteriormente, aparecerá alguén dunha empresa a inspeccionar a dita obra a fin de realizar unha valoración. No seu momento recibirá unha carta do ORAL comunicándolle que ten pagar outros 72 € (ou máis) dado que a obra se valorou en 6.000 €, advertindo que se non se está conforme ten un prazo para recurrir, etc, etc. Desa cantidade ao concello danlle 58,2 € e o resto se queda o ORAL con eles como custe do traballo feito.

Cando ao administrado que lle cobren dúas veces e se achegue ao concello a pedir explicacións, a resposta que dará o actual equipo de goberno está clara: “Non é cousa nosa, iso faino o ORAL” “Por nós, xa viches que se che deu a licenza sen ningún problema”, ou outras similares.
Fannos falta cartos e alguén temos que sacarllos.

sábado, 29 de marzo de 2008

Preguntas e rogos pleno de xaneiro de 2008

Hai uns días se recibiron nos domicilios notas asinadas pola alcaldía, con recomendacións en materia de lixo, práctica que nos parece ben, pero non figuran referencias de ningún tipo á recollida de aceite doméstico, ¿é que non se pensa continuar e potenciar este servizo de recollida de aceite doméstico usado?

Este concelleiro que lle fala solicitou verbalmente a finais de decembro do ano pasado información sobre os gastos e ingresos da gardería dos anos 2006 e 2007. Se me dixo por parte do persoal encargado do asunto que voltase a collelos ao día seguinte. Así o fago e se me di que, por instruccións da Sra. Alcaldesa se quero eses datos os pida por escrito. Así o fago mediante escrito entregado con data 29 de decembro de 2007.
Hoxe é o 28 de xaneiro de 2008 e non se me deron esos datos a pesares de vir polo concello alomenos nun par de ocasións a preguntar por eles.
¿Cree vostede que esa é una forma correcta de actuar pola súa parte, cando en menos de 5 minutos se poden ofrecer os mesmos?
Despois das críticas recibidas ata agora polo Sr.Sabariz sobre a tardanza do anterior goberno en deixarlle consultar os expedientes, actúan agora vostedes así.
¿Vanse finalmente a aportar os datos requeridos?

¿Porqué non se fixo a campaña de potenciación da lingua galega no Nadal do 2007 como se viña facendo nos anos anteriores?

Na zona do peirao, xunto ao parque infantil que está ao lado do Club Náutico, hai persoas que teñen cans e. ao defecar, quedan os excrementos esparcidos polo chan. Prégase que se extreme a vixilancia para solucionar este problema de saúde.

¿Onde se van ubicar as dúas áreas recreativas que concede a Deputación? ¿Cal é a achega municipal para estes investimentos?

No último temporal parece que caeu unha árbore no lugar de Fenteira que impedía o paso dos vehículos, ¿actuou o concello na retirada ou ben se lle dixo á Comunidade de Montes que o tiñan que retirar eles?

¿Ten pensado o concello contratar a unha persoa como educadora familiar, tendo en conta que a actual traballadora social desenvolvía antes ese posto e agora ninguén se ocupa desas funcións?

Pídese que sexan retiradas unhas persianas que están depositadas a carón dos contenedores de lixo da rúa Sagasta e xa levan alí algún tempo dando unha imaxe mala para o pobo.

¿Hai alguna orde dictada á Policía Local para avisar aos propietarios de vehículos estacionados pola noite nas rúas? Isto ten que ser así pois a algún veciño lle deron unha chamada de atención porque o seu coche “durme” na rúa

Antes do Nadal enviaronse cartas aos empresarios solicitando donativos para as actividades organizadas en ditas datas. ¿Cánto se recaudou e canto se gastou? ¿Tivo que poñer o concello alguna achega?

O sábado 19 de xaneiro, subindo pola pista de Condide, circulaba un tractor, con escombros, enseres e lixo, conducido por un veciño para depositalos na pista da Barosa, o que nos parece mal, pero o máis grave e que lle axudaba a depositar alí o material un empregado municipal.
¿Tiña vostede coñecemento destes feitos?
Móstranse ao pleno fotografías do vertedoiro ilegal e solicítase que se extreme a vixilancia para evitar máis acumulación de lixo e escombro na zona.

sábado, 15 de marzo de 2008

Abandono pista polideportiva da Calera


15/03/08
CONSELLO LOCAL BNG PONTECESURES
O gobernó municipal encabezado pola alcaldesa Maribel Castro non ten ningunha preocupación polo deporte, recortando subvencións aos clubes deportivos (como así pasou nos orzamentos do ano 2007), nin pola infraestructuras deportivas municipais. O BNG xa preguntou en varios plenos polo deficiente mantemento da pista polideportiva da Calera.

Antes de “arrebatar” a alcaldía ao BNG esta pista quedou en perfecto estado para o seu uso polos rapaces de Pontecesures. Neste oito meses de lexislatura abandoouse totalmente esta instalación atopándose dende hai uns meses nun estado ruinoso e moi perigoso co valado perimetral tirado a ras do chan e cun evidente perigo manifesto para calquera usuario.

O único que se lle ocorre á alcaldesa Maribel Castro, máis preocupada en vender favores aos seus apoios electorais, é colocar un cartel que advirte aos usuarios que esta instalación está fora de uso. Este cartel leva colocado a friolera de catro meses, pero non se impide físcamente o acceso á pista polideportiva.

Para o BNG a práctica deportiva xenera hábitos de vida saudabeis, e Pontecesures non está sobrada de instalación deportivas, polo que non entendemos o abandono que está a sufrir esta pista por parte do actual “desgoberno”

jueves, 13 de marzo de 2008

16 DE XUÑO: ENGANO A TODO UN POBO

Fagamos un pouco de historia: Cos resultados das eleccións municipais o pobo falou claro quen debía gobernar este concello. O BNG con 838 votos foi a forza máis votada con ampla diferenza respecto ás outras formacións políticas que se presentaron (PP: 616, PSOE: 365 e IP: 205).
A pesar desta diferenza, o BNG non puido acadar a Alcaldía. Os 5 concelleiros do BNG, frente aos 3 do PP, 2 do PSOE e 1 de IP; non foron suficientes para obter a maioría que permitise manter un goberno progresista en Ponte­ce­sures.
Compre lembrar aos veciños que o PSOE e o BNG tiñan asinado un acordo a nivel galego que permitira a gobernabilidade da forza máis votada das dúas, neste caso correspondería ao BNG, pero os intereses particulares e revanchistas dos señores Sabariz e Diz e os seus pesaron máis á hora da elección do novo goberno, dándolle á Alcaldía á lista menos votada (IP con tan só 1 concelleira) e facendo equipo co PP. Esta decisión dos socialistas supúxolles a expulsión do partido aos dous concelleiros non podendo dende aquela utilizar as siglas do PSOE por ser uns tránsfugas que non acataron a decisión dos órganos do seu partido.
De todos os xeitos, os concelleiros eleitos do PSOE eran conscientes do que ían facer: por unha banda desprazaron aos “historicos” do PSOE do Sr. Gerpe, sabendo que eles baixo as siglas socialistas ían a conquerir máis votos que presentándose como independentes.
Tamén é certo que o PP con 3 concelleiros e sendo a segunda forza máis votada non tivo escrúpulos a hora de votar para a nova alcaldesa de IP, en troques de propoñer como alcalde ao seu candidato que foi o que elixiran os seus vo­tantes. Houbo, polo tanto, un vil engano por parte destes dous partidos: o PP enganou ao seu electorado ao votar co­mo Alcaldesa a Maribel Castro; e o PSOE enganou non só ao seu electorado, tradicionalmente de esquerdas, senón que tamén enganou aos Conselleiros socialistas que arrouparon a súa candidatura na campaña electoral.
Qué dicir de Maribel Castro? Poucas palabras. Non ten inconvinte en ir co demo se este a pon de Alcaldesa. Estivo case dous anos formando goberno co BNG e cos demáis apenas se falaba, agora colleu a Alcaldía nunhas condicións de debilidade só polo protagonismo de ser Alcaldesa e tamén por 2.400 € mensuais.
Que os veciños valoren e reflexionen sobre o roubo que se fixo co seu voto.
Despois de pasados os primeiros meses do novo goberno municipal só nos queda valoralos como de INEPTOS á hora de gobernar.
Este goberno é un desgoberno que logo dos primeiros meses de goberno tan só se dedicaron a intimidar aos traballadores municipais e a xestionar do pior xeito posíbel os proxectos e obras que o BNG comezou no mandato anterior. Tampouco son quen de acadar importantes colaboracións das diferentes administracións públicas nas que a día de hoxe parece que teñen as portas pechadas.
O programa cultural levado a cabo no verán xa fora contratado polo goberno do BNG (o novo goberno recortouno), todos os traballadores que se contrataron recentemente xa foran solicitados polo goberno do BNG e estaban concedidos, todas as obras que se están levando a cabo son proxectos iniciados polo goberno do BNG, etc. Non fixeron polo tanto nada novo que nós non tiveramos xestionado. O goberno municipal caeu en mans dunha banda de ineptos que non é capaz de darlle saída aos problemas do pobo nen de buscar recursos para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Pon­tecesures.
A estes persoaxes do actual goberno so os uneu un interés común: desaloxar ao BNG do poder por envexas e revanchismo, sen preocuparlle en absoluto o interese xeral do pobo.
Iso si, teñen dúas flamantes dedicacións exclusivas a Sra. Castro: 2.400 Euros e o Sr. Randulfe: 1.700 (ambos os dous con 14 pagas anuais).
O BNG é consciente de que queda unha etapa de incertidume, pero imos traballar para que concelleiros desta calaña non poñan en vergoña o nome de Pontecesures e aos seus veciños como xa o teñen feito.

XA COMEZAN AS REVANCHAS

En canto á xestión do persoal municipal que está a levar a cabo este novo goberno, o BNG está a observar certos comportamentos, por parte da Alcaldesa –xa que é ela a que se encarga persoalmente deste departamento–, que nos parecen propios doutras épocas vividas no noso pobo caracterizadas polo autoritarismo absoluto. Así, son constantes as ameazas veladas aos traballadores, advertencias sobre a continuidade no seu posto de traballo, citas no despacho da Alcaldesa nas que o saúdo inicial por parte desta en troques de ola é: “si no estas contento tienes las puertas abiertas” ou “ te voy a dar una oportunidad”. Entendemos que baixo esta presión é difícil que os traballadores desempeñen o seu posto de traballo con normalidade.
No pouco que vai de mandato xa se realizou un despido improcedente, tal e como o admitíu o propio goberno, que ten que indemnizar ao traballador que foi despedido sen motivo algún, a non ser que non era da corda da Alcaldesa. Dende o BNG preguntámonos se este non será o primeiro dunha serie de despidos que o único que persiguen é facer unha criba no persoal municipal daqueles traballadores que non son do agrado da Alcaldesa e os seus socios de goberno, ou ben se a Sra. Alcaldesa non terá unha foto da “manifestación da Plazuela” e irá marcando con cruces as caras dos que vai “quitando do medio”.
No tocante á contratación de novo persoal intachable, impecable, transparente,... como así fachendea o novo goberno; temos que dicir que nada máis lonxe da realidade. Se a última etapa do anterior mandato se caracterizou polas constantes e feroces críticas ao goberno nacionalista pola contratación de persoal, protagonizadas por Sabaríz, agora vemos como se están a contratar familiares dos que gobernan, membros das listas electorais dos grupos do goberno e xente afín ao tripartito. Dende o BNG queremos manifestar o noso máximo respecto e consideración polos traballadores que se están a contratar, pero tamén por aqueles que quedan fóra, xa non só no proceso de selección, senón aqueles aos que o INEM nen sequera os cita para o proceso selectivo porque a designación do posto, para así anotarse na oficina de emprego, só a coñecen con anterioridade 4 privilexiados.
Iso si, hai que recoñecerlle unha virtude a este novo goberno: a de enchufar aos seus achegados en traballos no Concello co visto e prace dun tribunal de selección nomeado a dedo pola Alcaldesa, que non foi elixido polos traballadores nen escollido pola Corporación do Pleno por poñer algúns exemplos.

DISPÁRASE O GASTO MUNICIPAL

FESTAS DO CARME 2007: 38.000 Euros de orzamento
DISPÁRASE O GASTO MUNICIPAL PARA OFRECER A MESMA CALIDADE

As Festas do Carme 2007 tiveron os orzamentos máis elevados que se recordan. O total de gastos supera os 37.000 €, dos cales 12.000 E foron recaudados na conta corrente de donativos e o resto, 26.000 E, sairon das arcas do concello; é dicir do peto de todos nós.
Aínda que aseguran que as festas foron boísimas imos a intentar desglosalas un pouquiño:
• As primeiras queixas do novo goberno viñan dadas por coller as festas tarde e que por iso o custo era moito máis alto, pois ben xa se levan collendo tarde nos derradeiros anos e iso non influe no prezo nen na calidade.
• Dos anos anteriores a este a diferenza de custo é duns 20.000 € (18.000 € en total no 2006 / 38.000 € no 2007).
• Cando a actual Alcaldesa formaba parte do goberno anterior para que o Concello puxese 5.000 ou 6.000 € (12.000 € de donativos e 6.000 € do Concello no 2006 que suman 18.000 €) poñía o grito no ceo, parecíalle un derroche. Agora non lle importa que o Concello aporte 26.000 €.
• O programa de festas deste ano é un calco exacto de anos anteriores por moito que se empeñen en dicir que foron moito mellores. E senón que expliquen as diferenzas:
• As orquestras eran da categoría de anos pasados, é máis, algunha xa estivera en festas anteriores.
• O alumeado igual ca outros anos podendo ser, en todo caso, que aumentase un par de arcos; pero sen grandes diferenzas.
• Os fogos igual que todos os anos, a traca para a procesión e algún foguete que outro no resto do día.
• A festa infantil, un calco da festa do 2006, festa da escuma, hinchabeis e pouco máis.
• Unha banda de música para o domingo e unha charanga para o luns, actuación da Barcarola os dous días, o viño das autoridades e os pinchos dos rapaces da procesión, etc.

Despois desta breve, pero precisa, exposición do que foron as Festas do Carme 2007, cal é a diferenza cas de anos anteriores para que aos veciños deste pobo nos supoña un gasto extra de 26.000 €. Despois de darlle moitas voltas, sí encontramos algo distinto: este ano para recordarnos tempos pasados saíron as mantillas á rúa, pero queremos supoñer que iso non é o motivo dos 20.000 € de diferenza de custo dun ano a outro.

lunes, 10 de marzo de 2008

Preguntas e rogos pleno de novembro 2007

1) Si se escusou a un concelleiro non adscrito por non asistir á visita á Finsa por motivos de traballo, debería constar tamén nos medios de comunicación a non asitencia de concelleiros do BNG porque tamén excusaron a súa falta e non figurar únicamente como que non asistiron.

2) Que continúa certo malestar pola ausencia de taxistas na parada e que si non vai a ser utilizada que se limite máis a zona de reserva.

3) Se lle roga que os escritos que vaian dirixidos á alcaldía e sexan de particulares non saian nos medios de comunicación, pois iso molesta aos veciños que presentan os escritos.

4) ¿Algunha entrega de alimentos foron levados aos domicilios en vehículos municipais?. Parece ser que sí polo que se roga que se se leva a algún se leve tamén aos demáis.

5) Cando teñen pensado apresentar o proxecto de orzamentos de 2007, pois no último pleno o Sr. Randulfe manifestou que os orzamentos do 2007 se presentarían en outubro e antes de rematar o ano presentaríanse os de 2008, pero xa estamos prácticamente en decembro e nin un ni o outro?

6) ¿Quen ostenta as competencais sobre tráfico?

7) ¿Ten coñecemento a Sra. Alcaldesa de carreiras clandestinas que din se producen no pobo e quen intervén?

8) A alcaldesa dí que sí, que as hai, e Sabariz di que non, haber se se poñen de acordo, pois non se pode acudir lixeiramente ao medios de comunicación co obxectivo de acadar protagonismo sen pensar no daño que se lle pode facer ao pobo, e ao noso entender se lle fixo.
A noticia de que en Pontecesures existen carreiras clandestinas enviaronas vostedes á prensa: Titular da Voz de Galicia do 5 de novembro “Pontecesures volvió a vivir una noche de carreras clandestinas en el casco urbano”
Titular do 12 de novembro: “Cesures, supuesta capital arousana de las carreras de madrugada”
Esta noticia trascendeu a nivel comarcal e nacional tendo alcance a toda Galicia e a Garda Civil comprobou que de carreiras clandestinas nada de nada que o únco que había eran dous ou tres rapaces que se adicaban a facer derrapes ou aceleróns, como en calquera outro sitio, non deixando de ser “carallladas” de chavales.
É certo que deben tratar de frenarse para que non vaian a máis e que está ben que interveña a Garda Civil para esto.
Rogase que no futuro, neste asunto e noutros parecidos, a acaldesa acuda á Garda Civil ou ao Subdelegado do Goberno presentando denuncia dos feitos e pedindo a intervencón da mesma, sin crear titulares de prensa nin xenerar alarma social innecesaria e non facendo o que fixo concelleiro non adscito (nin de tráfico) que o único que quere e saír nos periódicos.
Este concelleiro xa antes das eleccións sacou una nota de prensa dicindo pouco máis ou menos que Pontecesures era un pobo cun alto índice de delincuencia e agora fai que se trate e se fale de Pontecesures nada menos que como a capital arousana das carreiras clandestinas, danando dunha forma importante a imaxe do pobo e poñendo en perigo negocios como os da hostalería.

9) Pídese que os bandos non se coloquen nas farolas nin nas árbores pois non se considera normal dado que hai outros sitios millores.

10) ¿Porqué non se retira un vehículo que está abandonado na rúa Estación dende hai bastante tempo?

11) ¿Cando se van dar a contas definitivas das festas do Carme?

12) ¿De quen foi a idea de mutilar uunha guía turística do concello arrancando dúas páxinas, concretamente as páxinas nas que aparece o saúdo do Sr. Alcalde? ¿Quen mutilou a guía “colgada” na páxina web oficial do concello?
Powered By Blogger