sábado, 26 de diciembre de 2009

Dende o BNG de Pontecesures para todos os cesureños:BOAS FESTAS E OS MELLORES DESEXOS PARA O ANO 2010

miércoles, 23 de diciembre de 2009

O BNG de Pontecesures vese na obriga de abandonar o pleno antes de rematar a sesión.

Valoración do acontecido no pleno extraordinario urxente do pasado 21 de decembro.

O pasado luns 21 de decembro celebrouse un pleno extraordinario e urxente no cal os temas a tratar foron en primeiro lugar unha moción do BNG sobre o Centro de día para maiores nas antigas casas dos Mestres en contra da proposta do goberno municipal de entregarlle esos terreos ao Xacobeo para que fagan alí un albergue para peregrinos. Na orde do día, e a proposta do tripartito, figuraban tamén outros tres puntos que básicamente, pois non eran máis que cuestións procedimentais e burocráticas para, no seu día, acabar facilitándolle os terreos e edificación ao Xacobeo.

Como era de esperar o tripartito votou en contra da moción presentada polo BNG, xa que eles prefiren un albergue antes que unha infraestructura para os servizo dos nosos veciños, postura que o grupo municpal do BNG lamenta pois entendemos que se deben establecer prioridades e primero e antes que nada deben estar servizos para os veciños e logo para os de afora.

O BNG ben facendo ao longo da lexislatura unha oposición constructiva, con críticas ao que entende que está mal feito e con aportacións en positivo como nesta ocasión, proposta coa que se pode estar de acordo ou en desacordo, pero que en ningún caso merece como resposta do goberno municipal a burla, a mofa, a descalificación e o insulto. Actitude rechazable que afecta a todo o equipo aínda que proveñan dunha parte dos seus membros. Esta foi a actitude que mantivo tanto o tránsfuga Sabariz como o portavoz do PP Rafael Randulfe.

O Sr. Randulfe, unha vez máis e xa dentro da súa liña habitual de actuación, voltou a mostrar a falta de respecto polo grupo maioritario da corporación. Asimesmo o tránsfuga Sabariz, visiblemente alterado, aparte da actitude mencionada, verteu acusacións moi graves contra o BNG. Cando se lle pediu que explicara con claridade a quen acusaba das mesmas nos remitiu, inexplicablemente, aos periódicos.

A alcaldesa manifestou levantar o pleno e tamén expulsar a alguén, o que curiosamente non acabou facendo porque tería que expulsar a algún compañeiro do tripartito. A vista da actitude do goberno municipal e de que a propia presidenta non foi quen de reconducir a situación o BNG optou por abandonar o pleno despois de votarse a moción e como protesta polo sucedido esperando que estas actitudes sexan reconsideradas de aquí en diante..

viernes, 11 de diciembre de 2009

Centro de Día para maiores nas antigas casas do mestres

Margarita Carolina García Castro, Manuel Luís Álvarez Angueira, Cecilia Tarela Barreiro, Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González, concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures apresentan a seguinte moción para ser incorporada na orde do día do próximo pleno, xa teña este a condición de ordinario ou de extraordinario.

Exposición de motivos

A poboación galega está inmersa nun continuo proceso de envellecemento onde cada vez o que demos en chamar a 3ª idade está a se constituir nun segmento poboacional máis importante e no que a esperanza de vida está a a ser maior, e Pontecesures non é alleo a este proceso incluso a pesar de contar cunha importante tasa de natalidade.

A lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia, atribúe aos concellos, en canto administración máis próxima aos cidadáns, e en consonancia coa lexislación aplicable sobre réxime local, competencias sobre a creación, xestión e mantemento tanto de servizos sociais comunitarios básicos como de servizos sociais comunitarios específicos, entre outras. Asimesmo os concellos para a mellor atención das necesidades sociais do seu ámbito territorial poden crear, xestionar e manter servizos sociais especializados en coordinación coa Xunta de Galicia.

Os nosos maiores a as nosas familias necesitan xa, agora, contar coa axuda das administracións a fin de facilitarlles unha maior calidade de vida, e en parte a ilo contribúen sen lugar a dúbida os Centros de Día para maiores, que se definen como centros xerontolóxicos socioterapéuticos e de apoio ás familias, que durante o día prestan atención terapéutica e plural ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no entorno habitual.

Estase a estender, co fin antedito, unha rede de Centros de Día por toda Galicia e Pontecesures non debe quedar atrás e debe contar XA con este servizo, cada día máis imprecindíbel. Na actualidade veciños deste pobo vense na obriga de se desprazar a Centros de Día de concellos limítrofes, aqueles que tiveron a sorte de atopar praza, mentras outros seguen a esperar por unha infraestrutura e por un servizo que este concello non é quen de lle prestar.

O BNG local, durante a súa responsabilidade de goberno, non foi alleo a esta necesidade, procedendo o goberno por él encabezado, primeiro a tramitar a desafectación das antigas casas dos mestres, sitas na rúa Pousa Antelo, a carón da Escola Infantil Municipal. Unha vez acadada esta en novembro de 2006, e vendo como moi idónea esta ubicación, para a construcción dun centro destas características, procedeu a encargar un anteproxecto de Centro de Día para maiores (redactado polo arquitecto D. Carlos Besada Ferreiro) e remitido á Xunta de Galicia en marzo do 2007.

No anteproxecto apresentado, para un centro tipo de 30 prazas, se facía constar que a construcción nesa ubicación se axustaba por completo á legalidade urbanística segundo o PXOM de Pontecesures, extremo que corrobora e ratifica o arquitecto municipal D. Jorge Duarte Vázquez nun informe emitido en agosto de 2007 a instancias do goberno actual.

En novembro de 2007 ten entrada no concello de Pontecesures escrito da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Centros, da Vicepresidencia da Xunta de Galicia, no que informa FAVORABLEMENTE acerca da viabilidade do Centro de Día para Pontecesures nesta ubicación, coa obriga de correxir algunhas deficiencias de carácter técnico que presentaba o proxecto.

Polo tanto non cabe ningunha dúbida da idoneidade desta ubicación como o corroboran os informes técnicos do arquitecto redactor do anteproxecto, do arquitecto municipal e do informe favorable de viabilidade da propia Xunta de Galicia.

Nos medios de comunicación o actual goberno local comunicou á cidadanía a súa intención de cederlle á Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo as instalación e os terreos (que deben ser destinados ao Centro de Día para maiores), para que esta constrúa alí un albergue de peregrinos.

Os concelleiros asinantes desta moción consideramos que é a obriga dos gobernantes priorizar nas necesidades e, polo tanto, nos investimentos que o pobo necesita, e non opoñéndonos a que Pontecesures poida contar cunha instalación deste tipo, cremos que primeiro e ante todo, está atender á consecución de servizos para os nosos veciños e para as nosas familias. As escasas zonas públicas de equipamentos con que conta o concello deben ser empregadas con racionalidade e sentido común e non con “caprichos”. Asimesmo , e logo do exposto, non consideramos que se sexa un lugar axeitado para un albergue de peregrinos, pois ao estar lonxe do centro do pobo, pouco ou nada contribuiría a un sector económico fundamental para oc noso concello omo é a hostelaría e mailo comercio en xeral.

En consecuencia o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo.

1º.- Que se manteñan os terreos que ocupan as antigas casas dos mestres para a construcción dun Centro de Día para maiores.

2º. Que se realicen diante das diferentes administracións, de forma urxente, todas cantas xestións sexan necesarias para que o servizo prestado aos maiores e familias deste concello con este centro, sexa unha realidade canto antes, considerándose polo goberno municipal unha prioridade irrenunciabel.

3º Que se busque unha ubicación alternativa para un albergue de peregrinos, máis próxima ao centro do pobo, pois só así sería realmente beneficiosa para a hostelería e comercio en xeral.

Pontecesures a 10 de decembro de 2009

Asinado polos concelleiros do Grupo Municipal do BNG

viernes, 4 de diciembre de 2009

Menos para emerxencias, para todoO BNG quere manifestar o seu malestar e o dos veciños de Pontecesures pola utilización que dende o concello se lle está a dar ao vehículo de emerxencias pick-up, xa que estamos a obsevar nestos días que operarios do Servizo Municipal de Obras do concello o están a usar para baldear camiños municipais. Nos cremos que esta non é a finalidade para a que se concebíu este vehículo.

Dende o noso grupo xa denunciamos publicamente que en 2 incendios que se produciron recentemente no noso pobo non intervira esta pick-up porque non estaba posta a disposición da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, tendo que actuar nestos operativos a motobomba e a pick-up do concello de Padrón.

Temos constancia de que a Agrupación de Protección Civil ten practicamente vetado o uso deste vehículo, o que é inaudito.

O BNG solicita unha vez máis ao concello que esta pick-up sexa cedida en uso aos voluntarios de Protección Civil para que estea dispoñible para emerxencias. Ao mesmo tempo instamos á autoridade da Xunta de Galicia competente nesta materia, que foi a que subvencionou este vehículo, que controle a correcta utilización destes medios.

jueves, 3 de diciembre de 2009

Pufos e alegres subidas de soldo.


No pleno ordinario do pasado 30 de novembro os asuntos principais tratados foron por unha banda o expediente de modificación orzamentaria de suplemento e por outra os orzamentos do ano 2009.

1. En relación co expediente de modificación, o BNG votou a favor do mesmo porque entende que as facturas pendentes deben ser aboadas aos proveedores pero entendemos que houbo deixadez por parte deste desgoberno, xa que o peche económico do ano 2007 fíxose en agosto de 2009 incumprindo flagrantemente tódolos prazos establecidos pola lei.

O total do remanente de crédito é de 310.000 €, dos cales 211.814 € corresponden ao peche do ano 2007.

Para o BNG é sorprendente que nun momento de crise para tódalas empresas se tarde nalgúns casos máis de 2 anos en cobrar servizos prestados ao concello; e máis tendo en conta que hai fondos suficientes para ter afrontado moito antes estes pagos, como demostra este expediente de modificación de crédito. Este desgoberno pouco ou nada axuda aos empresarios para sair da crise demorando tanto os pagos.

A todo isto hai que engadirlle que logo de pechar o ano 2007 en agosto de 2009, aínda tardaran ata decembro para facer efectivos estos pagos pendentes. Lamentamos esta xestión nefasta deste equipo de goberno que non ten en conta para nada a situación financieira das empresas.


2. Respecto dos orzamentos do ano 2009 o BNG votou en contra por varios motivos:

En primeiro lugar máis que un orzamento é un peche de contas xa que é inaudito que se leven a pleno a 30 novembro, case que incumprindo os prazos para a súa aprobación e posterior publicación no B.O.P.

Un orzamento de 2.037.000 € no que tan so se adica en inversións reais a ridícula cantidade de 3.100 €. Independentemente das inversións realizadas por outras administracións, este equipo de goberno considera que non hai máis necesidades no pobo.

O orzamento baixa por primeira vez, un 6,3% respecto ao do ano 2008. Ante esta diminución de ingresos tanto a Alcaldesa como o concelleiro liberado, o Sr. Randulfe, lonxe de practicar a austeridade como teñen feito noutros concellos e como se vai a facer na Xunta de Galicia cos salarios dos cargos políticos (que non só se van a conxelar senón que se van a rebaixar nun 3%).estos gobernantes cesureños alleos á crise non só non rebaixan o seu soldo senón que o aumentan un 3%. E dicir que porcentualmente cobrarán arrredor dun 6% máis que outros cargos políticos.

O BNG solicitou que se conxelaran estes dous soldos, pero o goberno desoíu a súa petición.

O BNG entende que este equipo de goberno vai xestionando o concello a golpes sen nengún proxecto ou organización integral do noso pobo, un goberno á deriva. Esta desorganización é consecuencia dun goberno saído das urnas sen un proxecto en común, sen ideas de futuro onde cada un tira para o seu lado; estando tan só aliados para colmar as súas ambicións persoais, económicas e de rencor.

Pontecesures, 2 de decembro de 2009

GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

A chatarra e mailos cans

O BNG interesouse no pleno ordinario do luns 30 de novembro, entre outras, pola autorización de utilización de contenedores para chatarra no peirao, sobre que membro do "desgoberno municipal" permitíu que se colocaran estes artefactos, recriminando á alcaldesa que non soubera o que fan os seus socios e pedindo que se adopten as medidas oportunas para correxir esta situación.

Tamén se preguntou sobre o custe da retirada dos cans do propio chatarreiro.

A crónica do diario de Arousa acerca desta cuestión é a seguinte"


Alertan sobre la insalubridad que puede causar la chatarra acumulada en el muelle

m. angueira > pontecesures
La concejala del Bloque Cecilia Tarela preguntó al tripartito en el último Pleno sobre quién autorizó al propietario del contenedor, un chatarrero que hace llamar a su empresa “El mundo submarino”, a colocarlo en esa zona, asegurando que “sabemos de boa tinta que alguén do equipo de goberno lle deu permiso”. La alcaldesa, Maribel Castro, lo negó y certificó que “nadie de la Corporación le dio permiso a ese señor” y explicó que a quien corresponde otorgar o no esa autorización es a Portos de Galicia, organismo titular del terreno. El Concello, de hecho, se puso en contacto con Portos para advertir a sus dirigentes sobre esta situación. “Nosotros le mandamos retirar el contenedor, pero el responsable es Portos y el vigilante pasa todos los días por allí”. La chatrra, de momento, continúa en el muelle y Cecila Tarela preguntaba en el Pleno “¿que van facer? ¿Van esperar a que xurdan problemas como noutros municipios cercanos?”. Valga y Padrón fueron dos de las localidades en las que esta persona instaló su chatarrería con anterioridad. Tanto en uno como en otro generó incidentes y, por ejemplo, en Padrón los materiales que acumulaba provocaron un voraz incendio que a punto estuvo de afectar a varias plantaciones de pimientos. Por ello, el BNG solicita que se adopten medidas para evitar que situaciones similares se repitan en Pontecesures.

En el contenedor causante de esta polémica este chatarrero tiene depositados somiéres de camas, electrodomésticos estropeados, sillas rotas y otros materiales inservibles. Pero hace unos días el hombre también había introducido en este recipiente de basura a varios perros asilvestrados que habían generado temor entre la población puesto incluso llegaron a matar a alguna oveja. “Cans asasinos”, les llamó Cecilia Tarela.

El Concello cesureño, tras informar al Servizo de Protección da Natureza de la Guardia Civil (Seprona), tuvo que hacerse cargo de retirarlos. La edil nacionalista se interesó por los costes que eso supuso. Setecientos euros más IVA fue lo que cobró la empresa Cánidos Val Miñor al Ayuntamiento por hacerse cargo de los canes. El concejal Luis Sabariz apuntó que “vale máis a seguridade dos veciños que andar con titubeos e, se hai que pagar 700 euros está perfectamente xustificado”.
Powered By Blogger