jueves, 17 de julio de 2008

A trapallada da selección do persoal

O BNG quere manifestar con respecto á recente contratación de 9 operarios por parte do Concello de Pontecesures dentro do programa de cooperación coa Xunta de Galicia para o fomento do emprego, e despois de visto o expediente de selección dos aspirantes o que a continuación segue:

1. Nas contratacións feitas dende o ano 2007 nas administracións públicas a lei esixe a creación dun tribunal de selección no que non participen políticos, neste caso observamos que os membros do tribunal foron designados de maneira que fosen aqueles traballadores máis afíns ao poder político; por exemplo neste tribunal non figura ningún dos representantes sindicais dos traballadores, por algo será. Este tribunal máis que seleccionar adicouse a “cadrar baremos e puntuacións” para cumprir coas preferencias do goberno local. Que non pretendan verdernos transparencia e obxectividade, pois non enganan a ninguén en Pontecesures.

2. Despois de examinados os expedientes de selección de todos e cada un dos aspirantes apreciamos unha cantidade apreciable de irregularidades, destacando:

1º. Que en ningún dos casos se esixíu documentación que acreditase a situación laboral ou persoal das candidatos que ían contratar. Dándose nalgún dos expedientes que os aspirantes manifestaban situacións e circunstancias que non se asemellaban en ningún caso coa realidade laboral ou persoal.

2º. Nalgúns dos expedientes atopáronse rectificacións feitas a lapis variando deste xeito as puntuacións ou nota . Rectificacións feitas por algún membro do tribunal, entendese que esto foi feito así para redondear puntuacións que aos membros do gobernos lles interesase que fosen mais altas; ou máis baixas, segundo os casos,.Dende logo non ten outra explicación.

3º. En certos casos do proceso de selección non se realizou entrevista. Se coñece que non conviña facela. E demostra outra vez mais a pouca vergoña que houbo, por parte do governo neste proceso.

3. Non é intención do BNG desacreditar aos membros do tribunal de selección xa que ao noso entender son só marionetas cuios fíos moven os membros do governo local. Tampouco o BNG pretende desmerecer aos traballadores seleccionados que para nós son tan bos coma calquera outro. Nembargantes o BNG cree que estas contratacións, carecen de obxectividade e transparencia, aspectos fundamentais dos que fachendean Maribel Castro e compañía, e veñen a corroborar as sospeitas manifestadas por moitos dos aspirantes na sellección feita.

Pontecesures, 19 de xullo de 2008
CONSELLO LOCAL DO BNG DE PONTECESURES

miércoles, 9 de julio de 2008

ALEGACIÓNS DO BNG AO IMPOSTO DE PLUSVALÍAS

Presentado no rexistro do concello o 09/07/2008

Sra. ALCALDESA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PONTECESURES

D. José Antonio Baliñas Pazos, con D.I. 35.442.755 P, con domicilio na rúa Infesta, num. 6, no concello de Pontecesures, como concelleiro do grupo municipal do BNG e no seu nome

EXPÓN

PRIMEIRO: Que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, nº 114 de data 13 de xuño de 2008, sométese a información pública o “acordo de imposición e ordenación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana”.

SEGUNDO: Que facendo uso dos seus dereitos e no relativo á información pública da “Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana”, formulo as seguintes

ALEGACIÓNS
En relación co acordo adoptado polo goberno local para estabelecer o imposto de plusvalías, para gravar as operacións que realicen os veciños e veciñas de Pontecesures no momento da venda ou transmisión das súas propiedades, o BNG tense manifestado, no Pleno onde se acordou o estabelecemento, contrario a aplicar este imposto neste momento, no que as economías familiares empezan a notar a crise importante que se aveciña. Non é o mellor momento para aplicar este imposto.

Ademais, a proposta do goberno municipal aprobada polo Pleno estabelece a aplicación de porcentaxes sobre o valor do terreo de naturez urbana, que tamén efecta ás vivendas, para determinar logo o importe sobre o que hai que aplicar o imposto, e que, xa neste caso, se aproximan aos máximos estipulados pola lei. Así:


Tempo Porcentaxe acordado Porcentaxe máximo
polo goberno local que permite a lei
Entre 1 e 5 anos 3,5% 3,7%
Até 10 anos 3% 3,5%
Até 15 anos 2,7% 3,2%
Até 20 anos 2,4% 3%


Ou sexa, cando se pode estabelecer unha porcentaxe simbólica do 0,1% ao 1%, por exemplo, o goberno local estabelece case o máximo permitido pola lei.

Ademais, se até agora estivemos a falar da cantidade que vai servir de base para aplicarlle o imposto, que como vemos xa vai ser alta grazas ao porcentaxe aprobado polo goberno local; agora falaremos do propio imposto. O imposto aprobado e que debe pagar, teoricamente, quen transmita a propiedade do terreo, porque sabemos que moitas veces son os que compran os que acaban pagando esta plusvalía, esta vai ser o 25% do resultado de aplicar a porcentaxe expresada no cadro de arriba sobre o valor do terreo, cando a lei estabelece que este gravame non pode exceder do 30%..

Por todo elo,
SOLICITO

 Que tendo presentado este escrito, sexa admitido a trámite, e que se teña en conta para anular a aplicación do imposto..


Pontecesures, a 8 de xullo de 2008
José Antonio Baliñas Pazos

Alegacións ao imposto de plusvalías

O BNG ven de presentar no día de onte escrito dirixido á alcaldesa no que presenta alegacións á creación e imposición do imposto sobre incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, comúnmente coñecido como imposto de plusvalías, que grava tanto aos terreos de natureza urbana como aos inmobles que se asentan sobre esos terreos.
No pleno onde se acordou polo equipo de goberno (Maribel Castro, PP e os tránsfugas Sabariz e Diz) o BNG opúxose a creación deste novo imposto, que endexamais se aplicou en Pontecesures, considerando que este é totalmente innecesario, e sobre todo aplicandoo nun momento tan delicado nas economías familiares, pois o que pretende o goberno municipal e cadrar o gran despilfarro económico, que están xenerando, coa aplicación deste imposto.

Esperemos que o goberno municpal recapacite, pois ainda está a tempo, e retire de inmediato este novo imposto.

domingo, 6 de julio de 2008

TRANS - APARIENCIA

Ante o malestar que existe entre moitos dos veciños de Pontecesures, e con máis razón entre os que foron preseleccionados a través do INEM para os contratos temporais dos programas de Cooperación da Xunta de Galiza (Consellería de Traballo), o BNG ven de solicitar no Concello o expediente donde reflexe os criterios de selección, baremación e preguntas feitas aos aspirantes. Hai que lembrar que foron convocadas 69 persoas para 9 postos ( xardinería, peóns, limpeza etc...).

Consideramos que os criterios de igualdade, meríto e capacidade deixaron moito que desexar nesta selección, pois moitos dos aspirantes mostraron a súa indignación ante os criterios e entrevistas que lles fixeron.

O BNG ten coñecemento de que houbo promesas de traballo por parte de Rafael Randulfe, da alcadesa Maribel Castro e do tránsfuga Luis Sabariz.

Por estes motivos queremos esclarecer estes feitos que, de resultar así, ao noso entender son lamentables

Tremenda cara dura e falta de vergoña

O BNG quere manifestar con respecto a inauguración das novas instalacións do Clube Náutico de Pontecesures no día de onte 4 de xullo o seguinte:

1. O noso grupo felicitase de que despois dos anos de bandazos que levou esta obra por fin está rematada mellorando notablemente as instalacións náuticas, aumentando a capacidade e rehabilitando íntegramente o antigo hangar. Por fin os deportistas disporán dunhas instalacións á altura dos logros conqueridos nos derradeiros anos. O BNG quere agradecer á Consellería de Cultura e Deporte o seu apoio a este proxecto, asi como tamén ao ex-alcalde Luís Álvarez Angueira que sin o seu empeño xamais veríamos feita esta obra.

2. Sorprendenos a desfachatez e a cara dura dos concelleiros do PP, encabezados por Rafael Randulfe, pois sistemáticamente o seu partido votou, ata en cinco ocasións, en contra deste proxecto negándolle aos deportistas a posibilidade de desfrutar destas instalacións. E chegando incluso onte a traer un representante da Deputación de Pontevedra que non puxo un só euro de investimento nesta nova infraestructura, xa que foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia e o concello de Pontecesures. Esta actitude demostra que para algúns todo vale con tal de saír na foto e botarse flores dunha obra que nunca apoiaron e nunca quixeron facer, pero que non esquezan que a xente de Pontecesures ten boa memoria e acórdanse do que fixeron no pasado.

3. Os ediles do BNG estiveron presentes na inauguración destas novas instalacións e a sorpresa desagradable que levaron foi cando se descubríu unha placa na que aparecía como valedora desta obra a actual alcaldesa Maribel Castro, sabendo todos os veciños as veces que esta señora votou en contra do proxecto do Náutico ata que o BNG tivo que negociar a súa entrada no anterior governo municipal para que este personaxe apoiara deste xeito a obra; e no último orzamento municipal rebaixou á metade a subvención anual ao Clube Náutico. Outra que quere sumar puntos a costa dunha obra que nunca apoiou, o mesmo que o PP.

Pontecesures, 5 de xullo de 2008
CONSELLO LOCAL DO BNG DE PONTECESURES
Powered By Blogger