sábado, 26 de diciembre de 2009

Dende o BNG de Pontecesures para todos os cesureños:BOAS FESTAS E OS MELLORES DESEXOS PARA O ANO 2010

miércoles, 23 de diciembre de 2009

O BNG de Pontecesures vese na obriga de abandonar o pleno antes de rematar a sesión.

Valoración do acontecido no pleno extraordinario urxente do pasado 21 de decembro.

O pasado luns 21 de decembro celebrouse un pleno extraordinario e urxente no cal os temas a tratar foron en primeiro lugar unha moción do BNG sobre o Centro de día para maiores nas antigas casas dos Mestres en contra da proposta do goberno municipal de entregarlle esos terreos ao Xacobeo para que fagan alí un albergue para peregrinos. Na orde do día, e a proposta do tripartito, figuraban tamén outros tres puntos que básicamente, pois non eran máis que cuestións procedimentais e burocráticas para, no seu día, acabar facilitándolle os terreos e edificación ao Xacobeo.

Como era de esperar o tripartito votou en contra da moción presentada polo BNG, xa que eles prefiren un albergue antes que unha infraestructura para os servizo dos nosos veciños, postura que o grupo municpal do BNG lamenta pois entendemos que se deben establecer prioridades e primero e antes que nada deben estar servizos para os veciños e logo para os de afora.

O BNG ben facendo ao longo da lexislatura unha oposición constructiva, con críticas ao que entende que está mal feito e con aportacións en positivo como nesta ocasión, proposta coa que se pode estar de acordo ou en desacordo, pero que en ningún caso merece como resposta do goberno municipal a burla, a mofa, a descalificación e o insulto. Actitude rechazable que afecta a todo o equipo aínda que proveñan dunha parte dos seus membros. Esta foi a actitude que mantivo tanto o tránsfuga Sabariz como o portavoz do PP Rafael Randulfe.

O Sr. Randulfe, unha vez máis e xa dentro da súa liña habitual de actuación, voltou a mostrar a falta de respecto polo grupo maioritario da corporación. Asimesmo o tránsfuga Sabariz, visiblemente alterado, aparte da actitude mencionada, verteu acusacións moi graves contra o BNG. Cando se lle pediu que explicara con claridade a quen acusaba das mesmas nos remitiu, inexplicablemente, aos periódicos.

A alcaldesa manifestou levantar o pleno e tamén expulsar a alguén, o que curiosamente non acabou facendo porque tería que expulsar a algún compañeiro do tripartito. A vista da actitude do goberno municipal e de que a propia presidenta non foi quen de reconducir a situación o BNG optou por abandonar o pleno despois de votarse a moción e como protesta polo sucedido esperando que estas actitudes sexan reconsideradas de aquí en diante..

viernes, 11 de diciembre de 2009

Centro de Día para maiores nas antigas casas do mestres

Margarita Carolina García Castro, Manuel Luís Álvarez Angueira, Cecilia Tarela Barreiro, Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González, concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures apresentan a seguinte moción para ser incorporada na orde do día do próximo pleno, xa teña este a condición de ordinario ou de extraordinario.

Exposición de motivos

A poboación galega está inmersa nun continuo proceso de envellecemento onde cada vez o que demos en chamar a 3ª idade está a se constituir nun segmento poboacional máis importante e no que a esperanza de vida está a a ser maior, e Pontecesures non é alleo a este proceso incluso a pesar de contar cunha importante tasa de natalidade.

A lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia, atribúe aos concellos, en canto administración máis próxima aos cidadáns, e en consonancia coa lexislación aplicable sobre réxime local, competencias sobre a creación, xestión e mantemento tanto de servizos sociais comunitarios básicos como de servizos sociais comunitarios específicos, entre outras. Asimesmo os concellos para a mellor atención das necesidades sociais do seu ámbito territorial poden crear, xestionar e manter servizos sociais especializados en coordinación coa Xunta de Galicia.

Os nosos maiores a as nosas familias necesitan xa, agora, contar coa axuda das administracións a fin de facilitarlles unha maior calidade de vida, e en parte a ilo contribúen sen lugar a dúbida os Centros de Día para maiores, que se definen como centros xerontolóxicos socioterapéuticos e de apoio ás familias, que durante o día prestan atención terapéutica e plural ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no entorno habitual.

Estase a estender, co fin antedito, unha rede de Centros de Día por toda Galicia e Pontecesures non debe quedar atrás e debe contar XA con este servizo, cada día máis imprecindíbel. Na actualidade veciños deste pobo vense na obriga de se desprazar a Centros de Día de concellos limítrofes, aqueles que tiveron a sorte de atopar praza, mentras outros seguen a esperar por unha infraestrutura e por un servizo que este concello non é quen de lle prestar.

O BNG local, durante a súa responsabilidade de goberno, non foi alleo a esta necesidade, procedendo o goberno por él encabezado, primeiro a tramitar a desafectación das antigas casas dos mestres, sitas na rúa Pousa Antelo, a carón da Escola Infantil Municipal. Unha vez acadada esta en novembro de 2006, e vendo como moi idónea esta ubicación, para a construcción dun centro destas características, procedeu a encargar un anteproxecto de Centro de Día para maiores (redactado polo arquitecto D. Carlos Besada Ferreiro) e remitido á Xunta de Galicia en marzo do 2007.

No anteproxecto apresentado, para un centro tipo de 30 prazas, se facía constar que a construcción nesa ubicación se axustaba por completo á legalidade urbanística segundo o PXOM de Pontecesures, extremo que corrobora e ratifica o arquitecto municipal D. Jorge Duarte Vázquez nun informe emitido en agosto de 2007 a instancias do goberno actual.

En novembro de 2007 ten entrada no concello de Pontecesures escrito da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Centros, da Vicepresidencia da Xunta de Galicia, no que informa FAVORABLEMENTE acerca da viabilidade do Centro de Día para Pontecesures nesta ubicación, coa obriga de correxir algunhas deficiencias de carácter técnico que presentaba o proxecto.

Polo tanto non cabe ningunha dúbida da idoneidade desta ubicación como o corroboran os informes técnicos do arquitecto redactor do anteproxecto, do arquitecto municipal e do informe favorable de viabilidade da propia Xunta de Galicia.

Nos medios de comunicación o actual goberno local comunicou á cidadanía a súa intención de cederlle á Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo as instalación e os terreos (que deben ser destinados ao Centro de Día para maiores), para que esta constrúa alí un albergue de peregrinos.

Os concelleiros asinantes desta moción consideramos que é a obriga dos gobernantes priorizar nas necesidades e, polo tanto, nos investimentos que o pobo necesita, e non opoñéndonos a que Pontecesures poida contar cunha instalación deste tipo, cremos que primeiro e ante todo, está atender á consecución de servizos para os nosos veciños e para as nosas familias. As escasas zonas públicas de equipamentos con que conta o concello deben ser empregadas con racionalidade e sentido común e non con “caprichos”. Asimesmo , e logo do exposto, non consideramos que se sexa un lugar axeitado para un albergue de peregrinos, pois ao estar lonxe do centro do pobo, pouco ou nada contribuiría a un sector económico fundamental para oc noso concello omo é a hostelaría e mailo comercio en xeral.

En consecuencia o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo.

1º.- Que se manteñan os terreos que ocupan as antigas casas dos mestres para a construcción dun Centro de Día para maiores.

2º. Que se realicen diante das diferentes administracións, de forma urxente, todas cantas xestións sexan necesarias para que o servizo prestado aos maiores e familias deste concello con este centro, sexa unha realidade canto antes, considerándose polo goberno municipal unha prioridade irrenunciabel.

3º Que se busque unha ubicación alternativa para un albergue de peregrinos, máis próxima ao centro do pobo, pois só así sería realmente beneficiosa para a hostelería e comercio en xeral.

Pontecesures a 10 de decembro de 2009

Asinado polos concelleiros do Grupo Municipal do BNG

viernes, 4 de diciembre de 2009

Menos para emerxencias, para todoO BNG quere manifestar o seu malestar e o dos veciños de Pontecesures pola utilización que dende o concello se lle está a dar ao vehículo de emerxencias pick-up, xa que estamos a obsevar nestos días que operarios do Servizo Municipal de Obras do concello o están a usar para baldear camiños municipais. Nos cremos que esta non é a finalidade para a que se concebíu este vehículo.

Dende o noso grupo xa denunciamos publicamente que en 2 incendios que se produciron recentemente no noso pobo non intervira esta pick-up porque non estaba posta a disposición da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, tendo que actuar nestos operativos a motobomba e a pick-up do concello de Padrón.

Temos constancia de que a Agrupación de Protección Civil ten practicamente vetado o uso deste vehículo, o que é inaudito.

O BNG solicita unha vez máis ao concello que esta pick-up sexa cedida en uso aos voluntarios de Protección Civil para que estea dispoñible para emerxencias. Ao mesmo tempo instamos á autoridade da Xunta de Galicia competente nesta materia, que foi a que subvencionou este vehículo, que controle a correcta utilización destes medios.

jueves, 3 de diciembre de 2009

Pufos e alegres subidas de soldo.


No pleno ordinario do pasado 30 de novembro os asuntos principais tratados foron por unha banda o expediente de modificación orzamentaria de suplemento e por outra os orzamentos do ano 2009.

1. En relación co expediente de modificación, o BNG votou a favor do mesmo porque entende que as facturas pendentes deben ser aboadas aos proveedores pero entendemos que houbo deixadez por parte deste desgoberno, xa que o peche económico do ano 2007 fíxose en agosto de 2009 incumprindo flagrantemente tódolos prazos establecidos pola lei.

O total do remanente de crédito é de 310.000 €, dos cales 211.814 € corresponden ao peche do ano 2007.

Para o BNG é sorprendente que nun momento de crise para tódalas empresas se tarde nalgúns casos máis de 2 anos en cobrar servizos prestados ao concello; e máis tendo en conta que hai fondos suficientes para ter afrontado moito antes estes pagos, como demostra este expediente de modificación de crédito. Este desgoberno pouco ou nada axuda aos empresarios para sair da crise demorando tanto os pagos.

A todo isto hai que engadirlle que logo de pechar o ano 2007 en agosto de 2009, aínda tardaran ata decembro para facer efectivos estos pagos pendentes. Lamentamos esta xestión nefasta deste equipo de goberno que non ten en conta para nada a situación financieira das empresas.


2. Respecto dos orzamentos do ano 2009 o BNG votou en contra por varios motivos:

En primeiro lugar máis que un orzamento é un peche de contas xa que é inaudito que se leven a pleno a 30 novembro, case que incumprindo os prazos para a súa aprobación e posterior publicación no B.O.P.

Un orzamento de 2.037.000 € no que tan so se adica en inversións reais a ridícula cantidade de 3.100 €. Independentemente das inversións realizadas por outras administracións, este equipo de goberno considera que non hai máis necesidades no pobo.

O orzamento baixa por primeira vez, un 6,3% respecto ao do ano 2008. Ante esta diminución de ingresos tanto a Alcaldesa como o concelleiro liberado, o Sr. Randulfe, lonxe de practicar a austeridade como teñen feito noutros concellos e como se vai a facer na Xunta de Galicia cos salarios dos cargos políticos (que non só se van a conxelar senón que se van a rebaixar nun 3%).estos gobernantes cesureños alleos á crise non só non rebaixan o seu soldo senón que o aumentan un 3%. E dicir que porcentualmente cobrarán arrredor dun 6% máis que outros cargos políticos.

O BNG solicitou que se conxelaran estes dous soldos, pero o goberno desoíu a súa petición.

O BNG entende que este equipo de goberno vai xestionando o concello a golpes sen nengún proxecto ou organización integral do noso pobo, un goberno á deriva. Esta desorganización é consecuencia dun goberno saído das urnas sen un proxecto en común, sen ideas de futuro onde cada un tira para o seu lado; estando tan só aliados para colmar as súas ambicións persoais, económicas e de rencor.

Pontecesures, 2 de decembro de 2009

GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

A chatarra e mailos cans

O BNG interesouse no pleno ordinario do luns 30 de novembro, entre outras, pola autorización de utilización de contenedores para chatarra no peirao, sobre que membro do "desgoberno municipal" permitíu que se colocaran estes artefactos, recriminando á alcaldesa que non soubera o que fan os seus socios e pedindo que se adopten as medidas oportunas para correxir esta situación.

Tamén se preguntou sobre o custe da retirada dos cans do propio chatarreiro.

A crónica do diario de Arousa acerca desta cuestión é a seguinte"


Alertan sobre la insalubridad que puede causar la chatarra acumulada en el muelle

m. angueira > pontecesures
La concejala del Bloque Cecilia Tarela preguntó al tripartito en el último Pleno sobre quién autorizó al propietario del contenedor, un chatarrero que hace llamar a su empresa “El mundo submarino”, a colocarlo en esa zona, asegurando que “sabemos de boa tinta que alguén do equipo de goberno lle deu permiso”. La alcaldesa, Maribel Castro, lo negó y certificó que “nadie de la Corporación le dio permiso a ese señor” y explicó que a quien corresponde otorgar o no esa autorización es a Portos de Galicia, organismo titular del terreno. El Concello, de hecho, se puso en contacto con Portos para advertir a sus dirigentes sobre esta situación. “Nosotros le mandamos retirar el contenedor, pero el responsable es Portos y el vigilante pasa todos los días por allí”. La chatrra, de momento, continúa en el muelle y Cecila Tarela preguntaba en el Pleno “¿que van facer? ¿Van esperar a que xurdan problemas como noutros municipios cercanos?”. Valga y Padrón fueron dos de las localidades en las que esta persona instaló su chatarrería con anterioridad. Tanto en uno como en otro generó incidentes y, por ejemplo, en Padrón los materiales que acumulaba provocaron un voraz incendio que a punto estuvo de afectar a varias plantaciones de pimientos. Por ello, el BNG solicita que se adopten medidas para evitar que situaciones similares se repitan en Pontecesures.

En el contenedor causante de esta polémica este chatarrero tiene depositados somiéres de camas, electrodomésticos estropeados, sillas rotas y otros materiales inservibles. Pero hace unos días el hombre también había introducido en este recipiente de basura a varios perros asilvestrados que habían generado temor entre la población puesto incluso llegaron a matar a alguna oveja. “Cans asasinos”, les llamó Cecilia Tarela.

El Concello cesureño, tras informar al Servizo de Protección da Natureza de la Guardia Civil (Seprona), tuvo que hacerse cargo de retirarlos. La edil nacionalista se interesó por los costes que eso supuso. Setecientos euros más IVA fue lo que cobró la empresa Cánidos Val Miñor al Ayuntamiento por hacerse cargo de los canes. El concejal Luis Sabariz apuntó que “vale máis a seguridade dos veciños que andar con titubeos e, se hai que pagar 700 euros está perfectamente xustificado”.

lunes, 30 de noviembre de 2009

Indignidad democrática

19/Jun/2007

ENTRE LÍNEAS (Firma: XURXO MELCHOR)

SITUACIONES como las que se han dado en Pontecesures son, por indignas, un atentado contra la democracia y una burla a los ciudadanos. Los cesureños van a tener como alcaldesa a la candidata menos votada. Apenas doscientos sufragios le valdrán para aferrarse al poder. Pero la actitud de Maribel Castro no es indigna. Ella se ha votado a sí misma y ha sido consecuente. Tampoco lo es la del PP, que ha aprovechado una oportunidad para desalojar del poder a su rival político, el BNG. Sí es indigna la actuación de Luis Sabariz. No le llamaré socialista, porque está claro que sólo se travistió con esas siglas para obtener unos votos para poder después traicionar a sus votantes y abochornarnos a todos. Sabariz se ha apuntado a la política del todo vale, hasta pactar con el PP y contra los socios del partido al que representaba. Es una vergüenza que con el dinero de todos haya concejales que, como Sabariz, se dediquen a trasladar al Concello sus infantiles rabietas de patio de colegio. La política es algo mucho más serio. Y no digamos ya la democracia.

La Voz de Galicia

domingo, 29 de noviembre de 2009

O desgoberno municipal non quere Centro de Día para Pontecesures.

O pasado 22 de novembro apareceu nos medios unha nota do governo municipal, na cal informa da construcción dun albergue para os peregrinos nas antigas vivendas dos mestres na rúa Pousa Antelo. Ao respecto, o BNG quere manifestar o seguinte:

Os terrenos e edificacións da que estamos a falar, foron cedidos ao concello de Cesures na anterior lexislatura cando governaba o BNG tanto no concello coma na Xunta de Galiza. Tras anos de xestións o anterior governo logrou que a Conselleria de Educación traspasase a titularidade dos mesmos para o concello. A intención do BNG era, e segue sendo, a de construir un Centro de Día para os nosos maiores, idea nal cal coicidíamos todos. A nosa desagradable sorpresa ao enterarnos polos medios que o goberno municipal pretende facer un albergue cedendo os terrenos e edificacións ao Xacobeo.

O BNG considera que este emprazamento, ao carón da escola infantil e do colexio, é idoneo para a consrucción dun Centro de Día e non para un albergue. Para nós un albergue non é prioritario hoxe por hoxe en Pontecesures e con iste investimento poderíase empregar para recuperar o camiño de Santiago en zonas totalmente abandonadas coma Condide, o Couto, Carreiras ou Infesta como xa fixo o anterior governo do BNG no tramo de San Xulián.

Ademais consideramos que levar o albergue lonxe do centro urbán, onde se atopa a maior parte da hostelaría, fará que o mesmo teña unha repercusión case nula na economía local.

Este desgoverno local carece de ideas e proxectos de futuro para o noso pobo, esquecendo totalmente aos nosos maiores que continuarán indo aos centros de día doutros concellos limítrofes. O BNG pídelle á alcaldesa Maribel Castro e aos seus socios (o tránsfuga Sabariz e o concelleiro do PP Rafael Randulfe) que recapaciten a súa decisión e que prioricen os investimentos segundo as necesidades do noso concello, apostando por infraestructuras, primeiro, para disfrute e servizo dos nosos veciños.

Para nós a construcción dun Centro de Día non só beneficiará aos nosos maiores senón que tamén creará, na súa medida, postos de traballo, tan necesarios nestes tempos. O BNG non se opón a construcción dun albergue, pero consideramos que o lugar escollido polo governo municipal non é o axeitado e o investimento no mesmo por parte do Xacobeo (400000 euros) deberíase empregar na súa totalidade na mellora do rural por onde transcurre o camiño Xacobeo Portugués continuando co traballo comenzado en San Xulián.

Grupo Muncipal do BNG de Pontecesures.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Non disporemos do comedor escolar. Nova baixada de pantalóns
Esfúmase o comedor escolar. Se non se remedia Pontecesures non contará con comedor escolar para o vindeiro curso 2010-2011.

O BNG de Pontecesures constata que nos orzamentos da Xunta de Galicia non hai partida para levar a cabo esta infraestrutura. Non consignarse partida orzamentaria para o ano 2010 significa ademáis que probablemente tampouco contaremos co servizo de comedor escolar para o curso seguinte, o 2011-2012, feito que o BNG quere poñer en coñecemento dos veciños deste pobo.

Ante esta situación, ¿Qué fai o goberno local? Pois simplemente cala a boca e agacha a cabeza. Volve a calar igual que o fixo cando a Xunta do PP tirou abaixo o proxecto de remodelación da zona portuaria cun investimento de preto de catro millóns de euros, proxecto do que eles mesmos votaran a favor en pleno.

O BNG denuncia esta actitude do goberno do concello, covarde e cómplice. Covarde e cómplice porque a sabendas que o goberno da Xunta non consigna absolutamente nada para levar adiante esta infraestrutura tan necesaria e tantas veces demandada, cala a boca a fin de non importunar ao PP importándolle pouco ou nada se o servizo de comedor para os escolares e familias de Pontecesures non se leva a cabo
O tripartito coa alcaldesa á cabeza, é responsable no seu conxunto deste abandono e ven a demostrar que a promesa máis importante, por ser das actuacións máis necesarias, que levou a cabo o delegado da Xunta, o Sr, Cores Tourís durante a súa visita a este concello, caeu en saco roto. Dóuselle a entender á cidadanía de Pontecesures como a petición estrela e resultou ser, por ambos lados, mera e simple propaganda.

O BNG quere destacar tamén a actitude do tránsfuga Sabariz, que coa anterior Xunta de Galicia reivindicaba que se acometeran as actuacións necesarias para contar co servicio e agora, cómplice do PP, agacha a cabeza como o s demáis, non acordándose que él o só el é o culpable de que a anterior administración socialista non realizara a inversión para este fin por traizoar ccoa súa actitude de tránsfuga ao partido socialista, recoñecemento expreso que el mesmo ten feito nalgún consello escolar.

O BNG levou, nou seu día, ante o pleno municipal a inicativa para que se destinaran fondos do plan E para a construcción do comedor escolar, por ser prioritaria esta actuación, inicativa á que o goberno municipal non lle fixo caso, disculpándose con falta de competencia, e investindo os cartos noutras actuacións, que ao noso xuizo non eran tan urxentes.

Ante esta nova” baixada de pantalóns” do tripartito municipal, O BNG de Pontecesures, a través dos seus deputados no Parlamento de Galicia ven de presentar enmendas aos orzamentos para o ano 2010 a fin de que nos investimentos da consellaría de educación se consignen os fondos suficientes para que o comedor escolar sexa por fin una realidade para o vindeiro curso e esperando que o PP reconsidere a súa postura e atenda esta razonable e xusta petición.

viernes, 20 de noviembre de 2009

Encharcados polo tripartito

O BNG quere informar á cidadania do sucedido na rotonda da Charca, por mor das últimas choivas destes dias, e das reaccións por parte do goberno municipal de Pontecesures aparecidas nos medios de comunicación.

Cando se empezou a construir a rotonda da Charca na estrada autonómica PO-548 houbo unha xuntanza, in situ, na que estiveron presentes a alcadesa Maribel Castro, o tránsfuga Sabariz o alcalde de Valga Maneiro e técnicos da Direccion Xeral de Infraestructuras. Na mesma xuntanza Maneiro dixo que as augas do regato tiñan que repartirse entre Valga e Cesures, cando todos sabemos que o regato circulou na súa totalidade, e dende sempre, dirección ao regato da Devesa. Esa negativa por parte do Sr. Maneiro a que as augas circulasen por onde sempre o fixeron, co asentimento e complicidade do goberno cesureño, foi o motivo polo cal se colocou un tubo de escasas dimensións (400mm) que non é capaz de recoller a totalidade das augas do regato provocando inundacións.

O BNG denunciou estes feitos no pleno municipal obtendo como resposta a mofa e burlas de membros do governo, afirmando que o BNG “non sabe de que está a falar e está mal informado”. Sen embargo a realidade e o tempo pon a cada quen no seu sitio, e a denuncia realizada no seo día, de que o tubo tiña escasas dimensións, tórnase agora nunha realidade e nos últimos días houbo inundacións na rotonda da Charca nd afectando a fincas e incluso poido chegar ás vivendas de continuar as choivas. Xa nese intre,pois, o BNG alertou sobre a posibilidade destas inundacións instando ao goberno que non se deixaran tomar o pelo nin por Maneiro nin pola Xunta e esixiran que non se cometese esa tropelía con Pontecesures.

Agora, despois da "baixada de pantalóns" por parte da alcaldesa Maribel Castro, o tránsfuga Sabariz e o concelleiro de obras Randulfe, diante do alcalde de Valga, onde estes representantes dos veciños de Pontecesures non defenderon os intereses do noso pobo, aceptando as tesis de Maneiro e dando por boa a colocación diste reducido tubo, mandan un escrito a directora xeral de infraestructuras suplicándolle que tome medidas correctoras para evitar inundacións (máis un intento de lavar a cara que de arranxar o problema)

Parécenos vergoñenta a actitude dos nosos gobernantes municipais xa que nunca foron capaces de defender aos veciños da Charca e agora suplican solucións á Dirección Xeral de Infrestructuras. O BNG esíxelle á alcaldesa Maribel Castro que con toda urxencia se reuna coa directora Xeral de Infraestructuras dona Isabel Vila, para que sexa sustituido inmediatamente este tubo de escasas dimenensións por outro moito mais grande e non volva a repetirse esta lamentable situación.

viernes, 6 de noviembre de 2009

A pesar da eiva, o BNG co Obradoiro de Emprego

O BNG parécelle unha gran nova que, por fin, no noso pobo se poida poñer en marcha un novo OBRADOIRO DE EMPREGO, e máis tendo en conta o número de parados que hai en Pontecesures. Nembargantes, lamentamos aínda máis que o goberno local non fixera caso da proposta do BNG na que se pedía que se solicitase un cuarto módulo de carpintería o que daría a oportunidade de contar con 10 ou 15 alumnos máis; proposta que non foi tida en conta e rechazada no pleno polo grupo de goberno.

A pesares de solicitar só 3 módulos: Xardinería, Construcción e Enerxías Renovables de 15 alumnos cada un, a Xunta reducíu aínda máis este Obradoiro concedendo únicamente 33 alumnos no canto dos 45 solicitados. O BNG non comprende esta rebaixa tan significativa no obradoiro por parte do goberno autonómico “amigo” do Sr. Rafael Randulfe, o que ven a demostrar o pouco peso político deste personaxe, tendo en conta tamén que noutros concellos non gobernados polo PP a Xunta concedeu Obradoiros con máis alumnado que o de Pontecesures.

O BNG insta a todos os desempregados de máis de 24 anos de Pontecesures a que acudan antes do día 11 de novembro ás oficinas municipais a anotarse para este Obradoiro de Emprego.

Por outra banda, o BNG esixe do goberno local que a selección tanto dos alumnos como do resto de persoal do Obradoiro se faga de xeito transparente e xusto.
Pontecesures, 6 de novembro de 2009
GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

viernes, 30 de octubre de 2009

O vehículo desaparecidoO pasado xoves 22 de outubro no incendio da carnicería da rúa San Lois interviron para a súa extinción unha motobomba e unha pick-up de Protección Civil de Padrón así como voluntarios de Protección Civil de Pontecesures.

O BNG pregúntase porque non interveu neste operativo o coche de emerxencias (pick-up) do Concello de Pontecesures do que tanta propaganda fixo o goberno local.

Según a nosa información este vehículo está gardado baixo chave no soto da Casa do Concello non estando a disposición permanente da Agrupación Municipal de Protección Civil. Parécenos lamentable o mal uso que se está a facer deste coche de emerxencias.

Durante o incendio, cando os veciños que presenciaban as labores de extinción interpelaron ao Sr. Alcalde Accidental -alí presente- Rafael Randulfe o porque non se encontraba alí o devandito vehículo, éste, co seu cinismo habitual, respondeu que o vehículo estaba nese momento realizando outras tarefas; cousa que nos consta que é mentira.

Dende o BNG instamos ao goberno municipal a que lle dea operatividade a este vehículo poñendoo a disposición da Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, xa que para este fin foi adquirido.

Asemesmo, insistimos en lamentar unha vez máis que teñan que vir medios doutro concello cando esta pick-up se mercou precisamente para as emerxencias e ata o de agora só se está a utilizar para servizos de limpeza do concello.

Pontecesures, 30 de outubro de 2009
GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

viernes, 23 de octubre de 2009

Xa basta de enganos


O BNG de Pontecesures ao respecto da instalación da rede wifi municipal quere manifestar o seguinte :

Como supoñíamos e denunciamos en diferentes ocasións (nos plenos e medios de comunicación) a rede wifi aínda non està operativa, a pesares de que o concelleiro do partido popular Rafael Randulfe, (así tamén o fixo o tránsfuga Sabariz), prometeu ata a saciedade que ía estar en funcionamento a finais do ano 2008.

Así nos invadían nos medios de comunicación en febrero de 2008 “ Pontecesures contará con wifi gratuito en todo su territorio. El sistema llegará a todos los núcleos a través de 14 antenas conectadas a un ordenador situado…” En noviembre dese mesmo ano o desgoberno municipal emitía un novo comunicado ao pobo a través da prensa escrita con expresións como: “Pontecesures tendrá su red inalámbrica de comunicación antes de que expire 2008, a pesar de que se ha ido encontrando con diversas dificultades en el proceso de instalación”. Pero de rede wifi nada de nada.

En marzo de 2008 o tránsfuga, a través dos medios afirma que “Pontecesures contará con rede wifi en el plazo de un mes logo de asinar o contrato coa empresa o 25 de marzo” . O mesmo anuncio se fai en agosto e a mesma información se da no pleno de setembro, que en mes, mes e medio, estará a rede operativa en todo o término municipal. Mentira tras mentira como o demostra a realidade.

Unha vez mais Rafael Randulfe engana aos veciños/as de Pontecesures . As súas mentiras e artimañas xa non collen por sorpresa a ninguén . Recordemos que xurou non dar na pasada investidura a alcaldia a Maribel Castro e chegado o día do pleno non tivo escrúpulos en apoiar a Sra Castro colocando de alcaldesa ao candidato menos votado .

A pesares disto o mais grave, como sospeitamos , é que tan só se colocaron tres antenas da citada rede , ubicándose as mesmas nas rúas centrais do noso pobo, esto implica, como denunciamos en moitos plenos, que a rede wifi só abarcará unha mínima parte do municipio quedando moitos veciños sen cobertura.

Este desgoberno segue a menospreciar aos cidadáns de Cesures e clasificaos en dúas categorias: os de primeira e os de segunda. Queremos recordarlle ao goberno municipal que todos os cidadáns pagan impostos por igual e polo tanto teñen os mesmos dereitos . Este trato desigual xa ocurreu cos fondos estatais que foron invertidos por completo nas rúas centrais .

O BNG esíxelle á alcaldesa Maribel Castro que deixe de enganar constantemente ao pobo, que a rede sexa realidade dunha vez por todas (a empresa incumpríu todos os prazos establecidos no contrato que fixo co concello e este mira para outro lado) e sobre todo que o servicio de internet wifi chegue a todos/as veciños/as do noso pobo e que non continue menospreciando a maior parte da poboación recordándolle ademais que é alcaldesa de todos/as por igual.

Grupo Municipal do BNG

domingo, 18 de octubre de 2009

Baixada de pantalóns colectiva


O BNG de Pontecesures quere manifestar, en relación coas declaracións feitas polo presidente de Portos de Galicia a respecto do proxecto de remodelación da zona portuaria que foi aprobada en pleno por toda a corporación municipal, o seguinte:

1.Sorprende que un proxecto de case 4 millóns de euros, que fora solicitado polo anterior goberno municipal encabezado polo BNG, se diga que non satisface aos veciños de Pontecesures. Non entendemos porque, como xa está sendo habitual co PP, todo proxecto elaborado e presentado polo goberno bipartito da Xunta de Galicia é botado abaixo, argumentando neste caso, de forma insultante que se trata dun proxecto malo.

2.Criticar ao goberno municipal actual de Pontecesures que non fagan todas as xestións necesarias para que este proxecto non sexa derrubado, e en cambio se contenten cun lavado de cara que pretende facer Portos de Galicia na zona do peirao de cara ao Xacobeo do próximo ano. Lavado que para nada ten que ver co proxecto inicial, quedando só algunhas actuacións simples que non poñen en valor a recuperación do peirao como zona de lecer.

O goberno municipal, inexplicablemente, encarta as orellas e non esixe que se cumpra o que foi elaborado polo anterior goberno da Xunta e que foi aprobado en pleno por todos os grupos municipais que configuran hoxe a corporación municipal, pleno celebrado en xaneiro de 2008.

Naquel intre dende o tripartito se valorou moi positivamente o anteproxecto presentado por Portos de Galicia, en ningún momento lle pareceu “malo” aprobando así un convenio con Portos de Galicia para a execución e mantemento das obras de remodelación da zona portuaria e solicintado, xunto co BNG, que no proxecto definitivo se incluísen algunhas melloras, de pouco custe económico pero necesarias.

Responsabilizamos directamente á alcaldesa Maribel Castro desta baixada de pantalóns colectiva, non defendendo os intereses dos veciños e nen sequera defender un proxecto aprobado por ela mesma. Ante esto, o BNG pregúntase, ¿para que cobra o salario pagado por todos esta señora?

O BNG esixe que o goberno de Pontecesures loite para que non se lle tome o pelo aos veciños e veciñas do noso pobo, como realmente está a suceder coa perda desta importante inversión de case 4 millóns de euros.

Grupo Municipal BNG Pontecesures

miércoles, 15 de julio de 2009

Cecilia Tarela nova responsable local do BNG de Pontecesures

A Asamblea Local do BNG de Pontecesures reuníuse na tarde do martes 14 de xullo para renovar a directiva do Consello Local.
Por unanimidade de todos os asistentes saíu elexida como nova responsable local, en sustitución de D. Xurxo Gerpe Jamardo, Dª Cecilia Tarela Barreiro.

domingo, 12 de julio de 2009

Máis de tres meses e inda non hai contas da lamprea.Vaia goberno

O pasado 10 de xuño o BNG solicitou via rexistro no concello a seguinte informacion: contas detalladas da Festa da Lamprea (6 de abril) mais da Feira do automovil 5-6 abril), esta última promovida e organizada dende o concello. A dia de hoxe (10 de xullo)todavia non recibimos contestación algunha, e xa pasaron máis de tres meses dende a sua celebración. ¿Como e posible que aínda non estean feitas? Ou o que é ainda peor, quérenllas ocultar a oposición. Hoxe mesmo foron solicitadas por 2º vez esta semana respondendo a Sr Castro que "xa llas pedira o Sr Rey". Pero seguen de todas as maneiras sen aparecer.

Esto demóstranos a falla de transparencia que ten o desgoberno de Pontecesures, o que algúns empregaron coma bandeira política nas pasadas eleicións municipais agora que están no goberno esquécense de aplicala.

Para nós é inaceptable e antidemocrático este feito, e ven a demostrarnos unha vez maís a madeira da que esta feita a nosa alcaldesa Maribel Castro.

Esperamos dende o BNG que con toda celeridade nós sexan entregada istas contas requeridas, para poder examinalas e valoralas polo miudo e asi poder informar aos veciños de Pontecesures que teñen todo o dereito do mundo a coñecer en que se empregan os seus cartos .

domingo, 5 de julio de 2009

Xa non lle interesa nin o "Centro de día" nin o "Parque Empresarial"

O pasado dia 27 de xuño , visitou Pontecesures o delegado territorial da Xunta D. Jose Manuel Cores Touris que foi recibido polo goberno municipal. A esa xuntanza non foron invitados os concelleiros do bng, que recordamos representan mais do 40% dos veciños do noso pobo. Isto demostra unha vez mais o talante antidemocrático da alcaldesa Maribel Castro e dos seus apoios, que "esquécense " de avisar ao BNG , tal vez sexa por que nós demostrariamos nesa xuntanza que iste goberno carece de ideas e proxectos de futuro para o noso pobo .

Nesa reunion con Touris o goberno municipal non falou cunha voz única senon que cada membro dodesgoberno pedia o primeiro que lle pasaba pola testa demostrando a incapacidade que teñen istes personaxes para gobernar Pontecesures.

A xuizo do BNG quedaron no tinteiro proxectos tan importantes coma o poligono industrial tan necesario nestes tempos de crise para incentivar o desenvolvemento industrial e o emprego; tampouco se falou do centro de dia quedando os nosos maiores esquecidos.

O BNG querelle recordar a este desgoberno municipal que é, con claridade a primeira forza política no concello de Pontecesures, representando a unha boa parte dos veciños e veciñas e se carecen de ideas e proxectos poden revisar o programa electoral do BNG das pasadas eleccións municipais .
Asamblea Local BNG Pontecesures

domingo, 14 de junio de 2009

O BNG co Obradoiro de Emprego

O pasado xoves día 11 levouse ao pleno unha moción para a aprobación e solicitude do proxecto de Obradoiro de Emprego para o noso concello.
O Grupo Municipal do BNG, ve deficiencias notorias tanto no proxecto en si, como no propio proceso de solicitude, e así o fixo constar no pleno.
Criticamos a tardanza en presentar este proxecto ao pleno. O derradeiro obradoiro de emprego rematou a súa actividade en decembro de 2007, e dende entonces ata hoxe transcorreron prácticamente dezaoito meses, chegando agora “tarde, mal e arrastro” pois tivo que convocarse un pleno extraordinario coa máxima urxencia, agotando todos os prazos, porque de non ser así o luns remataría o prazo estipulado para presentar a solicitude e se tería perdido todo o ano, tendo que esperar para poder facer a solicitude ata marzo do ano 2010. Dende O BNG criticamos este feito, e máxime cando xa se perdeu a oportunidade de realizar esta solicitude no pasado mes de marzo, perdendo así a primeira convocatoria do ano e non entrando polo tanto a “competir “ con proxectos doutros concellos, tempo perdido que outros nos levan adiantado . Asimesmo o BNG lamenta que non tivera á súa disposición, para a debida consulta e estudio, a totalidade do proxecto como é preceptivo, chegando ao pleno sen coñecer en detalle o mesmo.
En canto ao contido do proxecto, o BNG lamenta que non se conte alomenos cun cuarto módulo (só se solicitan tres), no que ao noso xuízo debería estar incluido un módulo de carpintería, con outros 15 alumnos-traballadores, dado que, en canto a materiais, ao concello non lle sairía moi caro ao contar coa maquinaria adquirida xa para o último obradoiro e que se atopa gardado na nave-almacen do propio obradoiro. Estaríamos dando oportunidade de formación a máis alumnos, diversificando máis a oferta formativa, aínda que a administración recortase algo, como soe facer, o número de alumnos por módulo, pero non vemos lóxico que sexa xa o concello o que demande menos módulos.
A resposta máis inaudita a esta petición do BNG douna sen dúbida a Sra. Alcaldesa, ao decir que xa lles pasara pola cabeza pero que decidiron non incluila porque non sabían que traballos de carpintería se podían poñer no proxecto . Esta resposta non necesita máis comentarios pois da fe, por sí soa, dos xestores que están ao frente do concello. Para porse a rir ou a chorar. Algún outro concelleiro do goberno dixo que agora xa non lle daba tempo, nin deste módulo nin do de Axuda no Fogar, ainda recoñecendo que este resulta máis atractivo que outros para os alumnos e incluso para a Administración autonómica.
Tamém critica este Grupo Municipal a temeridade e o perigo para a viabilidade do proxecto, por parte do concello, por incluir no mesmo unhas obras das que non se ten a seguridade de ter a titularidade delas no momento de, caso de ser aprobado pola administración autonómica, comezar o obradoiro. Estamos a referirnos ao entorno do “Muiño da Chancela”, pois hoxe por hoxe o concello non conta co visto bo de todos os propietarios afectados, nin tan siquera co dos posibles usuarios do propio muiño.
O BNG manifestou no pleno que se dialogue e se busque o acordo cos afectados e non sea a expropiación a ameaza contra deles.
Non obstante e feitas todas as críticas e suxerencias de mellora, o BNG votou afirmativamente, pois estamos a facer, como vimos demostrando ao longo da lexislatura, unha oposición seria e constructiva, antepoñendo os intereses do pobo frente a intereses partidistas, e entendemos que na situación de crise económica actual, cun alto índice de paro no noso concello, é prioritario levar adiante actuacións que axuden a paliar os efectos do paro e a facilitar a aprendizaxe de profesións a fin de que os alumnos-traballadores poidan logo insertarse con maior facilidade no mercado de traballo.

domingo, 31 de mayo de 2009

Así foi o pleno de maio

Valoración do BNG sobre o acontecido no pleno ordinario do luns 25 de maio de 2009.

O BNG de Pontecesures fai as seguintes valoracións:

1ª En relación coas mocións apresentadas polo BNG. sinalar que, unha e outra vez que o BNG apresenta mocións para a súa aprobación , ás cales o equipo de desgoberno ve moi difícil votar en contra, este usa a estratexia de apresentar mocións alternativas ou enmendas á totalidade, como nesta ocasión, variando un pouco as peticións do BNG e só para non dar por boa a inciativa do noso grupo intentado ocultar así a súa falla de inciativa en temas como os tratados.. O BNG lamenta esta actitude pero aínda así e pese a elo, o noso grupo municipal votou afirmativamente aos cambios introducidos, pois o que se pretendía era por un lado a retirada por parte da Igrexa dos símbolos franquistas e relacionados coa guerra civil que figuran na fachada da igrexa parroquial de Pontecesures, e por outro deixar plasmada a actitude de Pontecesures en contra da producción de cultivos tranxénicos.

2ª. En relación coa proposta do tripartito acerca da modificación feita no IBI, o BNG mostrouse a favor de subirlle o IBI á autopista ao tipo máximo que permite a lei, pero manifestou que lle sorprendía o silencio mostrado unha vez máis polo PP do Sr. Randulfe, que intenta pasar desapercibido sobre as cuestións de impostos, cando hai dous anos a súa principal promesa electoral foi a baixada de impostos para os veciños e veciñas, e o único que fixo foi, pola contra crear impostos novos “apretando” máis aos cesureños.

3ª. No apartado de rogos e preguntas, estas xiraron fundamentalmente sobre cinco asuntos, como forn a festa da lamprea, a feira do automóbil,o alumeado público, a tala de árbores do centro do pobo e a organización do entroido, amén de outras preguntas sobre arranxos e propostas de obras.

-Festa da lamprea: O BNG lamenta a actitude deste “desgoberno” en relación coa compra das lampreas e cos “Valeiros” pois encargóulle esta únicamente a dúas persoas sen ofertarlle a posibilidade ao conxunto dos valeiros e máximo cando este ano foi un ano de lampreas..

Os mesmos integrantes do equipo de goberno do PP e Sabariz puxeron en dúbida a procedencia das lampreas desta edición, mentras polo PP se decía que todas as lampreas procedían do Ulla, o tránsfuga afirmaba que él non sabía de onde eran as lampreas. A acaldesa nin sabe nin responde e é de coñecemento de todo o pobo que as lampreas non eran siquera galegas.

Así o tripartito admitíu que non se falou cos valeiros, que tiñan que ser estos os que foran a ofrecerllas si querían, e o que é peor, desprezaron públicamente a este colectivo do noso pobo, sinalando que non lle importaba esta festa, que non colaboraban con ela e que preferían “quedar na cama ese dia”, en palabras do tránsfuga Sabariz. Esta actitude do tripartito contra os valeiros parécenos totalmente inadmisible.

-Feira do automóbil: No pleno quedou constatada a nula implicación do desgoberno municipal coa feira de automóbil Fegaclasic. Non só coas respostas dadas aos concelleiros do BNG no turno de preguntas senón no propio informe que leu a alcaldesa das actuacions desta para coa asociación cultural “Mirándolle os dentes” dende o mes de xaneiro ata a propia feira, informe que no seu conxunto mostra con rotunda claridade a cantidade de obstáculos e trabas burocráticas que se lle impuxeron á organización cultural formada por veciños de Pontecesures. O seu desexo foi claramente que a feira fracasara.

Non contestaron, razoadamente nin cun mínimo de seriedade, porque dende o concello non se fixo aportación económica algunha á feira, só se lles ocorreu dicir que xa puxeron os municipais a traballar esos días e eso custou cartos en horas extraordinarias (como si non tiveran aos municipais a traballar esos días nos actos que celebraron na prazuela o sábado e o domingo con motivo das letras galegas). A alcaldesa minteu ao afirmar que todos os anos se celebraban actos das letras galegas o sábado e mailo domingo, cando é a primeira vez que no domingo se celebra algún acto, curiosamente para ter desculpas para que os organizadores da feira non poideran usar a prazuela. Todo foron obstáculos e trabas boicoteando a feira: baños, cortes de tráfico, etc

A mesma Maribel Castro, nun acto de cinismo e mala educación comeza o seu informe de presidencia felicitando aos grupos que participaron no festival das letras galegas e nin unha soa mención á asociación cultural “Mirándolle os dentes”. Ante a pregunta, de porque non actuou nesta ocasión coa representación institucional que obstenta asistindo a algún dos actos da Feira, é á que foi invitada formalmente, resposta que “non sabía que tiña que facer alí e que tiña cousas máis importantes que facer e que non ten porque dicilas aquí e que xa mandou a un concelleiro que fora por alí”, mostrando deste xeito un aboluto desprezo á asociación, aos veciños que a compoñen, á feira e ao que supón de prestixio para Pontecesures e a todos os veciños en xeral.

O Grupo Municipal do BNG manifestou a vergoña axena que supoñen estas actitudes de todo o equipo (do PP de Randulfe, do tránsfuga e máis da alcaldesa Maribel Castro) para cun evento tan importante para este pobo como xa é Fegaclasic. Tremendamente lamentable antepoñendo intereses propios e ánimos revanchistas co interés de todo o pobo.

Alumeado público.
Voltouse a preguntar polos permisos aos veciños para colocar o alumeado público nas rúas centrais do pobo, contestando o Sr. Randulfe (prácticamente non tiña intervido em todo o pleno e para como o fixo mellor que seguira calado) que si se lle habían pedido permiso aos propietarios de todas as vivendas onde se instalaron as catenarias, citando o grupo municipal do BNG toda unha serie de edifícios onde con total seguridade se colocaron tales sen a mínima consideración de falar cos seus propietarios, deixando ao concelleiro do PP como um “mentireiro” unha vez mais. A xuízo do BNG este tipo de alumeado non é o idóneo para este pobo, non só estéticamente (poden considerarse auténticas “bacenillas colgantes”) que cun pouco de vento non farán outra cousa que meter ruido, senón que mais cableado polas paredes e atravesando a rua de parte a parte amosan unha imaxe do pobo que non nos gusta em absoluto.
Dende o BNG pedimos que se proceda ao soterrado do cableado (telefônica, electricidade, etc) pois é o que se está a facer em todas partes.

Organización do entroido
Despois da deficiente e nefasta organización do entroido neste ano, na que a Sra. Alcaldesa se repartiu os premios para si misma, e de diferentes categorias, o BNG preguntou porque se estaba a “marear” aos pais dunha parella que resultando cun premio no concurso de disfraces, a dia de hoxe ainda non se lle dou este. ¿Como é posible que lle outorguen um premio e logo non se lle entregue porque según o “desgoberno municipal” o premio xa llo deron a outros e agora non saben a quen foi?. A que altura de esperpento chega a actuación da Sra. Alcaldesa e dos seus socios, que fan ir polo concello aos pais dos afectados xa em tres ocasións e inda hoxe non recibiron tal premio, figurando como merecedor del na páxina web ofical do concello de Pontecesures. A resposta, ante a evidencia dos feitos, non foi outra que se intentará facer mellor para a próxima e xá está.

Tala de árbores xunto ao monumento ao Coche de Pedra. O BNG preguntou porque se habían talado as árbores nesa zona, se a política deste desgoberno era talar árbores e sustituir por cemento. Previamente, nos informes de presidencia, por primeira vez, a Sra. alcaldesa delegou este tema no tránsfuga (debe ser que ela non tiña estudiado o asunto) e este leu um amplísimo dossier, que o único interesante que viña a decir era que as árbores estaban em fase de senescencia, é dicir que ian indo para vellas, e que aconsellaban cortalos e comprar outros.

Dende o noso grupo municipal manifestámonos totalmente en contra desta decisión e poñemos en tela de xuízo tal informe, pois quixemos contar coa opinión dunha experta na materia, que se personou no lugar e da análise dos restos, asegurou que estas non tiñan enfermidade algunha e que ao seu xuízo gozaban de perfecta vitalidade, atendendo ao estudo das raíces, resina e outros elementos.

O tránsfuga manifestou que non coñecía nin oira a nadie do pobo, salvo aos “nacionalístas” que estivera disconformes coa tala destas árbores. A resposta do BNG foi: “vostede non oe o que non lle convén”

viernes, 29 de mayo de 2009

Apoio aos traballadores de Novo y Sierra

TRABALLADORES DE NOVO Y SIERRA

O BNG de Pontecesures quere mostrar o seu apoio aos traballadores de Novo y Sierra. Non só na manifestación deste próximo sábado, senón en calquer outro acto ou manifestación que se produza no futuro. Ademaís queremos deixarlle claro aos traballadores que estamos a súa disposición para calquer cousa que precisen e na que nós lle puidesemos axudar.

Nós cremos que como forza política do pobo de Pontecesures, do cal temos moitos traballadores con esta problemática , temos que estar a súa plena disposición.
Sen maís queremos dende o BNG darlle todo o noso ánimo e apoioe e esperando que en esta loita consigan os seus obxectivos.

E pedirlle a todos os veciños de Pontecesures a que acompañen a estes traballadores o sábado na manifestación.Xa que creemos que o que lles pasa hoxe a eles pódelle pasar mañán a calquera.

Consello local do BNG de Pontecesures

domingo, 24 de mayo de 2009

Memoria histórica


Margarita Carolina García Castro,Manuel Luis Alvarez Angueira,Cecilia Tarela Barreiro,Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González,concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures presentan a seguinte moción para ser tratada na Sesión Plenaria do día 25 de maio do 2009.

LEI DA MEMORIA HISTORICA
Exposición de motivos:

Tendo en conta en que en tódolos concellos de Galiza se esta levando a cabo a desaparición deinsignias sobre a guerra civil española.Nos como grupo do bng de Pontecesures creemos que é necesario que no noso concello tamén se leven a practica este tipo de actuacións.

Polo tanto amparándonos na lei 52/2007 do 26 de decembro coñecida por todos como a lei da memoria historia.Xa que a mesma ten como finalidade recoñecer e ampliar os dereitos e establecer a medidas a favor de quen padeceu persecucións ou violencia durante a guerra civil e os seguintes anos da dictadura.

E tendo en conta que o artigo 15 de dita lei di o seguinte:
Que as administración públicas,no exercicio das súas competencias,tomaran as medidas oportunas para a retirada de escudos,insignias,placas e outros obxectos ou mención conmemorativa de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar da guerra civil e da represión da dictadura.

Manter estes nomes e estas distincións significa exaltar un réxime opresor que se caracterizou por falta de liberdades e que promoveu valores totalmente opostos os valores democráticos,de xustiza e igualdade e de respecto á pluralidade é diferenza.

POR ESTES MOTIVOS PROPOÑEMOS O PLENO DA CORPORACIÓN O SEGUINTE:

1-Que os menbros do goberno que o vexan convinte se poñan en contacto coas autoridades eclesiásticas pertinentes para facer efectiva a retirada deste elementos da fachada da igrexa parroquial de Pontecesures, pois como di o seu nome é parroquial o que é igual a que é de todolos veciños, acatando así a lei da memoria histórica.

Salvaxes


O BNG de Pontecesures quere manifestar o seu malestar, asi como o de numerosos veciños do pobo, pola tala indiscriminada das árbores do entorno da praza do monumento do Coche de Pedra. Esta praza está a ser remodelada polas obras que está a realizar o concello no centro do pobo cos fondos do Fondo Estatal de Iversión para o Emprego.
Para a nosa sorpresa encontrámonos estos días con que a totalidade das árbores desta praza foron taladas eliminando de forma radical a única zona do centro do pobo donde os veciños podían desfrutar dun espazo verde para o lecer e donde se podía descansar nos seus bancos no verán á sombra destas árbores que polo menos levaban ahí uns 30 ou máis anos.
Para nós este feito é considerado como un atentado ecolóxico contra o entorno do centro do pobo, e máis tendo en conta que cando se presentou o proxecto das obras non se mencionou para nada a tala das árbores.
Pontecesures, 22 de maio de 2009
GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

O desgoberno cesureño continúa coas súas

O BNG de Pontecesures quere felicitar á ASOCIACIÓN MIRÁNDOLLE OS DENTES polo éxito da Feira do automóbil FEGACLASIC celebrada os pasados 16 e 17 de maio. Durante estes 2 días foron moitos os visitantes a este evento de distintos lugares de Galicia, así como doutros lugares do estado español no que tiveron a posibilidade de ver de primeira man a amplia exposición de automóbiles antigos de todo tipo que ofrecía a Feira e tamén de mercar recambios para vehículos clásicos que se ofertaban nos stands que se instalaron para a ocasión.

Esta feira supón un antes e un despois no auxe de Pontecesures como referente de feiras destas características, facéndolle recuperar ao noso pobo a condición de pioneiro en feiras do automóbil antigo e, ao mesmo tempo, dándolle proxección a nivel de toda a península ibérica ao Concello de Pontecesures.

O BNG tamén quere calificar de lamentable a ausencia da primeira autoridade do pobo, a señora Alcaldesa, nos actos desta feira nos cales non fixo acto de presencia en nengún dos días. Tamén lamentamos e criticamos que o Concello de Pontecesures non fixera nengún tipo de aportación económica a esta feira e ademáis puxera todo tipo de impedimentos e atrancos para que este evento se desenvolvese con normalidade.

Así, non se cortou o tráfico rodado polo centro do pobo no momento da ofrenda floral no monumento do Coche de Pedra, denegar por parte do concello á organización da feira a utilización dos baños da plaza de abastos aos visitantes da feira, por poñer algúns exemplos.

A Asociación Mirándolle os Dentes tiñan solicitado por escrito tanto o corte de tráfico, que non chegou a producirse; e a utilización dos baños, que lles foi denegada tamén por escrito. Para nós estas actitudes son reprobables e son unha mostra máis do talante antidemocrático do goberno que estamos a padecer en Pontecesures.

O BNG considera que esta feira dalle un lugar privilexiado a Pontecesures no eido da compraventa e exposición de vehículos clásicos e pezas para os mesmos. E nesta ocasión o goberno local de Pontecesures, encabezado pola Sra. Alcaldesa, non estivo á altura á hora de apoiar como corresponde a unha actividade que tanta proxección lle dá ao noso pobo.

Entendemos que o equipo de goberno actuou por revancha ao poñer impedimentos para a celebración da Fegaclasic e que pretenden dividir aos veciños de Pontecesures con estas actitudes pouco democráticas.

Pontecesures, 22 de maio de 2009
GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

miércoles, 20 de mayo de 2009

Transxénicos: non, grazas.

ATT.DA SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE PONTECESURES

MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO DE PONTECESURES.

Margarita Carolina Garcia Castro,Manuel Luis Alvarez Angueira,Cecilia Tarela Barreiro,Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González,concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures presentan a seguinte moción para ser tratada na Sesión Plenaria do día 25 de maio do 2009.

ORGANISMOS MODIFICADOS XENÉTICAMENTE( OMX)

Exposición de motivos:

Recentemente,varias empresas transnacionais teñen solicitado ensaios con millo transxénico ao Ministerio de Medio Ambiente nos municipios galegos de Arzúa,Chantada,Mesía,Ribeira e Vilalba ao abeiro da normativa existente.

Non existe un coñecemento científico suficiente como para valorar adecuadamente as consecuencias da produció e uso de OXM e os seus derivados.Existen algunas investigacións sobre as marxes de seguranza no tocante á dispersión de xenes nos ecosistemas máis tamén nas probas de dispersión de sementes fora das fincas de cultivo.Son indubidábles as consecuencias negativas que a comercialización de sementes transxénicas teñen para os productores,establecendo relación de dependencia coas multinacionais productoras.Existe coñecemento suficiente sobre problemas de saúde que os productos obtidos de plantas modificadas xenéticamente poden ter nalgunhas persoas.Existe un gran coñecemento da incidencia que o cultivo de plantas transxénicas ten sobre a diminución da biodiversidade.En calquera campo de investigación é necesario repectar o principio de precaución.Isto é particularmente importante nun ámbito o dos OMX cunha relevancia social,sanitaria e ecolóxica tan evidente.

A manipulación xenética está indo da man dunha crecente mercantilización dos recursos xenéticos que pón en perigo a autonomía de decisión sobre os nosos sistemas productivos e a seguranza de alimentar,o oligopolio dos mercados de sementes,agroquímicos e alimentarios,e tomando a nosa alimentación cada vez máis dependente dun feixe de grandes empresas transnaionais.

Por todo isto e porque o BNG é unha formación firmemente comprometida co desenvolvemento sostible do País.

Propoñemos o Pleno da Corporación que aprobé no pleno,o acordó de DECLARAR O MUNICIPIO DE PONTECESURES COMO ZONA LIBRE DE TRANXÉNICOS e se acompañe das seguintes medidas:

1.Facer pública a oposición do noso Concello ao cultivo ,comercialización de todas as prantas modificadas xeneticamente e aos alimentos que con elas se elaboran.
2.Ditar as ordenanzas municipais pertinentes para que declaren actividades insalubres e nocivas non autorizables ,en ninguna parte do municipio.

3.Facilitar información e promover o debate público sobre os efectos que o cultivo e o consumo de transxénicos supón para a saúde.

4.Asumir o compromiso de que nos establecementos dependentes do Concello,non se consuman alimentos que leven este tipo de Organismos modificados xeneticamente.
5.Solicitar ao Consello da Xunta de Galiza que inicie os trámites normativos necesarios para conseguir que Galiza sexa un dos territorios da UE libre de cultivos transxénicos.

domingo, 10 de mayo de 2009

O "desgoberno" boicotea a feira do automóbil

Estánse a levar a cabo no concello de Pontecesures as obras de mellora de beirarrúas no centro do pobo con cargo aos fondos do FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local para o emprego). Para sorpresa do noso grupo as obras comezan na intersección das rúas Sagasta, San Lois e Travesía do Muelle, nas inmediacións do monumento ás ferias do automóbil (O Coche de Pedra); consistindo estas no levantamento das beirarrúas incluído o levantamento de toda a plaza do Coche de Pedra e na apertura de zanxas.
Para nós o máis normal e lóxico e que estas obras comezasen dende as rúas Portarraxoi ou Víctor García hacia o centro, non habendo, ao noso entender, nengunha razón técnica que xustifique facelo dende o centro hacia fora.
Nembargantes, vemos que se acerca a feira do automóbil FEGACLASIC organizada pola asociación Mirándolle os Dentes os vindeiros 16 e 17 de maio. Precisamente esta asociación ten previsto a utilización deste espazo aledaño ao Coche de Pedra, entre outros, para a celebración deste evento ca colocación de automóbiles e motos clásicos, tendo constancia o noso grupo de que a asociación ten autorización por escrito do concello para o uso deste espazo.
Evidentemente, dada a magnitude destas obras, non estarán rematadas antes do 16 de maio e a zona estará intransitable e en pésimas condicións para calquer celebración, e aquí é onde vemos o motivo polo que se comezaron neste punto as obras, que non é outro que torpedear dende o goberno municipal a celebración da FEGACLASIC polas desavenencias que algúns membros deste goberno tiveron ca asociación cesureña Mirándolle os Dentes usurpándolle a organización da Feira do Automóbil de Ocasión e encargándolle esta a unha empresa de Vigo por unha descomunal cantidade de euros.
Dende o goberno municipal, despois do estrepitoso fracaso da “súa” feira do automóbil aínda que algúns non o queiran ver, intentan boicotear a FEGACLASIC sexa como sexa e agora ocórreselle iniciar as obras do FEIL coincidindo en datas e lugares con esta feira.
Para o BNG esta extrana coincidencia é fruto dunha actitude revanchista da que responsabilizamos directamente á alcaldesa Maribel Castro e ó concelleiro de obras Rafael Randulfe, e temos que reiterar que as actitudes dos membros do goberno municipal nos seguen a recordar tempos pasados de autoritarismo e caciquismo no noso pobo.
Pontecesures, 8 de maio de 2009
GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

domingo, 3 de mayo de 2009

Máis prepotencia

Nas derradeiras semanas estase a colocar nas rúas centrais de Pontecesures o novo alumeado público por parte da empresa SETGA, este novo alumeado caracterízase por atravesar a rúa de lado a lado con enganches nas fachadas particulares dos veciños. O responsable de solicitar aos particulares o permiso para enganchar nas súas fachadas foi o tenente de alcalde Rafael Randulfe do partido popular. Para sorpresa do noso grupo este individuo non falou con ninguén, facendo á calada os enganches sen falar cos propietarios, o BNG ten coñecemento incluso de ameazas a propietarios, enganos e outras falcatruadas para realizar os enganches. Tamén nos consta que hai veciños que xa solicitaron que se saquen os enganches e os cables da súa fachada.
Para nós isto é incomprensible xa que houbo tempo de sobra para falar cos propietarios. A prepotencia de Randulfe non estraña a ninguén porque o pobo ben o coñece; isto recordanos a actitudes doutras épocas. Xa no pleno de aprobación da colocación deste novo alumeado o BNG preguntou ao goberno municipal sobre se os particulares deran o seu permiso para os enganches, respondendo Randulfe coa súa prepotencia e arrogancia habitual que todo estaba arranxado cando en realidade non fixera nada de nada.
Tamén nos sorprende a actitude da alcaldesa Maribel Castro que dí non saber do asunto como se fose alcaldesa doutro pobo, teríamos que preguntarnos para que cobra a cantidade de 40.000 Euros ao ano se coma ela mesma dí non se entera de nada.

Pontecesures, 30 de abril de 2009
GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

sábado, 28 de marzo de 2009

Reprobar: non aprobar, dar por malo

ATT. DA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE PONTECESURES

MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO DE PONTECESURES

Margarita Carolina García Castro, Manuel Luís Álvarez Angueira, Cecilia Tarela Barreiro, Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González; concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures apresenta a seguinte moción para ser tratada na Sesión Plenaria do día 30 de marzo de 2009.

Exposición de motivos:
O domingo 1 de marzo na mesa electoral B, no colexio de Pontecesures, o representante do PP e ao mesmo tempo 1º Teniente Alcalde do concello de Pontecesures, Rafael Randulfe, foi sorprendido introducindo unha papeleta do PP nun sobre que lle deu a un veciño para que votase. Este feito foi visto polos interventores de todos os partidos así como por os membros da mesa electoral.

Tanto os interventores do PSOE como do BNG aprensentaron denuncia ante a Xunta Electoral Provincial a fin de que se tomen as medidas oportunas.

Este feito, moi grave, constitúe un atentado á democracia, un desprezo aos membros da Mesa e ao interventores. Pero non só este feito é o único atropello á democracia e ás normas que rixen os proceso electoral, senón que o propio sábado, na xornada de reflexión, o Sr. Randulfe foi visto repartindo votos polas vivendas, cando esta práctica está claramente prohibida.

O BNG considera que o comportamento do Sr. Randulfe non debe quedar impune e por iso acudimos á Xunta Electoral para que prácticas como esta se erradiquen para sempre no noso pobo.

O talante antidemocrático deste tenente alcalde constitúe unha mostra de prepotencia e de non respecto da lei electoral, e consideramos que esta actitude, por saúde democrática, debe ter as súas consecuencias, tanto as que deba tomar pola sua parte a Xunta Electoral, como de caracter político, e polo tanto dende o Grupo Municipal do BNG solicitamos ao Pleno da Corporación a reprobación ao Sr.


Randulfe como Tenente Alcalde e como concelleiro, pois se mofa das leis e do respecto democrático. Nós preguntámonos, se é capaz de facer isto diante dos membros dunha mesa electoral e dos interventores, que fará no concello?

En consecuencia, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:
ACORDO

1.Reprobación por parte do Pleno da Corporación do Concello de Pontecesures ao 1º Tenente de Alcalde D. Rafael Randulfe Vieites polos feitos sinalados na exposición de motivos, levados a cabo nos dias 28 de febreiro e 1 de marzo.

Pontecesures, 27 de marzo de 2009

sábado, 14 de marzo de 2009

Marcianos

Yo creo que los arousanos no somos terráqueos. Somos marcianos. En serio. Raros, raros. Unos militantes del PSOE, algunos muy conocidos y mega locuaces, firman un manifiesto por la renovación de su partido y en contra de la imposición lingüistica (do dicen así textualmente) del gallego. El documento es público y es noticia. Pues en Arousa, algunos de los que firmaron el manifiesto, aunque lo hicieron poniendo sus nombres y apellidos, parece que ahora se avergüenzan de que se sepa y van de guais en los foros de Internet haciéndose los interesantes. “He salido en la prensa y no sé por qué”, dice una. Pues porque has firmado, chica. De marcianos. Pero el colmo de lo extraterreste ocurre en Pontecesures. Ese concello cuya alcaldesa logro un concejal solo en las elecciones pero se hizo con el bastón de mando gracias a que Sabariz pasó del PSOE, lista que encabezaba, y pactó con el PP un gobierno de mogollón. Ahora también en Cesures, como la asociación organizadora de la feria del automóvil se lleva mal con el Ayuntamiento, uno y otro han decidido hacer dos ferias diferentes. Una en abril y otra en mayo. De chiste. Lo que aquí hace falta es una feria del platillo volante.
Artículo “Entre Líneas”. Xurxo Melchor. LA VOZ DE GALICIA, 14/03/08

jueves, 5 de marzo de 2009

Voltamos a prácticas desterradas

O BNG de Pontecesures quere comunicar á cidadanía uns feitos que considera graves e lamentabeis.

O domingo 1 de marzo na mesa electoral B, no colexio de Pontecesures, o representante do PP e ao mesmo tempo 1º Teniente Alcalde do concello de Pontecesures, Rafael Randulfe, foi sorprendido introducindo unha papeleta do PP nun sobre que lle deu a un veciño para que votase. Este feito foi visto polos interventores de todos os partidos así como por os membros da mesa electoral.

Tanto os interventores do PSOE como do BNG apresentaron denuncia ante a Xunta Electoral Provincial a fin de que se tomen as medidas oportunas.

Este feito, moi grave, constitúe un atentado á democracia, un desprezo aos membros da Mesa e ao interventores. Pero non só este feito é o único atropello á democracia e ás normas que rixen os proceso electoral, senón que o propio sábado, na xornada de reflexión, o Sr. Randulfe foi visto repartindo votos polas vivendas, cando esta práctica está claramente prohibida.

O BNG considera que o comportamento do Sr. Randulfe non debe quedar impune e por iso acudimos á Xunta Electoral para que prácticas como esta se erradiquen para sempre no noso pobo.

O talante antidemocrático deste teniente alcalde constitúe unha mostra de prepotencia e de non respecto da lei electoral, e consideramos que esta actitude, por saúde democrática, debe ter as súas consecuencias, tanto as que deba tomar pola sua parte a Xunta Electoral, como de caracter político, e polo tanto dende o BNG esiximos que o Sr. Randulfe presente a súa dimisión como Teniente Alcalde e como concelleiro, pois se mofa das leis e do respecto democrático. Nós preguntámonos, se é capaxz de facer isto diante dos membros dunha mesa electoral e dos interventores, que fará no concello?

Asamblea local BNG de Pontecesures

miércoles, 18 de febrero de 2009

Eu tamén son Anxo Quintana

viernes, 13 de febrero de 2009

Apareceu o que faltaba

Eu son Anxo Quintana

Con valentía, sen ataduras

Reggaeton Quintana

Arranca a campaña das autonómicasEsta noite deu comezo a campaña electoral para as eleccións autonómicas e concelleiros, afiliados e simpatizantes do BNG de Pontecesures participaron na xa tradicional pegada de carteis con Álvarez Angueira ao frente.

miércoles, 11 de febrero de 2009

O desgoberno municipal torpedea a III Feira do AutomóbilO BNG de Pontecesures, a raíz da controversia xurdida respecto á III Feira do Automóbil, quere manifestar o seguinte:
É bochornoso que o Concello de Pontecesures pretenda usurpar a organización deste evento á asociación “Mirándolle os dentes”, sendo esta a que leva dende a 1ª edición desta feira, no ano 2007, levándoa a cabo cun éxito de afluencia de xente e organizativo moi importante que superou con creces calquer expectativa prevista tanto no ano 2007 como no pasado 2008. Os membros desta asociación traballaron de forma incansable para que esta feira resultara o máis lucida posible xestionando con outras asociacións a súa presenza en Pontecesures, encargándose eles mesmos de traer os seus vehículos, organizando nas dúas edicións o mercado de compraventa de pezas de recambio para vehículos clásicos, buscando apoios económicos en difetentes organismos da administración, aportando incluso cartos propios e, en definitiva, facendo todo tipo de traballo organizativo para que a Feira do Automóbil recuperara o esplendor que tivo no pasado nas distintas edicións dende 1925 ata hoxe; tratando de facer desta feira patrimonio dos veciños de Pontecesures.
Da primeira edición, no ano 2007 e gobernando o BNG en Pontecesures, podemos dar fe da implicación desta asociación na feira, pola contra este novo goberno está a actuar sempre ca premisa de dividir aos veciños –ou estas conmigo ou contra min-, e asi quere poñer a Feira do Automóbil coincidente ca Festa da Lamprea (nos cremos que é para tapar carencias na organización da Lamprea) en contra do criterio dos verdadeiros impulsores da feira que plantexan como datas os días 16 e 17 de maio, en datas distintas ás da Festa da Lamprea.
É lamentable que o Equipo de Goberno, sendo coñecedor da proposta de datas da Asociación Mirándolle os dentes, xa que estos presentaron a súa proposta por escrito no concello fai xa máis de 15 días solicitando a colaboración do concello, ningunee a esta asociación propoñendo agora outras datas para a feira, e todo isto por revancha contra os membros da asociación.
O BNG sempre foi partidario de facer a Feira do Automóbil en datas distintas ás da Festa da Lamprea xa que a F. do automóbil é un evento que se sustenta por sí mesmo sen necesitar adósalo a outras celebracións e así quedou demostrado na edición do ano 2008 na que o éxito de afluencia veu dado máis pola Feira do Automóbil que pola Festa da Lamprea. Por outra banda, consideramos o beneficio que suporía para o pobo en xeral e para a hostelaría en particular ter 2 fins de semana con celebracións e non 1 como pretende o goberno municipal.
Dende o BNG queremos manifestar o noso compromiso coa asociación Mirándolle os dentes para traballar e buscar recursos económicos para que a 3ª edición da Feira do Automóbil Antigo de Pontecesures, nos días 16 e 17 de maio sexa un éxito e un referente na historia do noso concello.
Os actuais gobernantes de Pontecesures pretenden, unha vez máis, tapar, dividir e ningunear a aqueles que teñan iniciativas para o beneficio do pobo.
Pontecesures, 6 de febreiro de 2009
Asdo.- GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES.

sábado, 24 de enero de 2009

Powered By Blogger