miércoles, 20 de mayo de 2009

Transxénicos: non, grazas.

ATT.DA SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE PONTECESURES

MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO DE PONTECESURES.

Margarita Carolina Garcia Castro,Manuel Luis Alvarez Angueira,Cecilia Tarela Barreiro,Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González,concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures presentan a seguinte moción para ser tratada na Sesión Plenaria do día 25 de maio do 2009.

ORGANISMOS MODIFICADOS XENÉTICAMENTE( OMX)

Exposición de motivos:

Recentemente,varias empresas transnacionais teñen solicitado ensaios con millo transxénico ao Ministerio de Medio Ambiente nos municipios galegos de Arzúa,Chantada,Mesía,Ribeira e Vilalba ao abeiro da normativa existente.

Non existe un coñecemento científico suficiente como para valorar adecuadamente as consecuencias da produció e uso de OXM e os seus derivados.Existen algunas investigacións sobre as marxes de seguranza no tocante á dispersión de xenes nos ecosistemas máis tamén nas probas de dispersión de sementes fora das fincas de cultivo.Son indubidábles as consecuencias negativas que a comercialización de sementes transxénicas teñen para os productores,establecendo relación de dependencia coas multinacionais productoras.Existe coñecemento suficiente sobre problemas de saúde que os productos obtidos de plantas modificadas xenéticamente poden ter nalgunhas persoas.Existe un gran coñecemento da incidencia que o cultivo de plantas transxénicas ten sobre a diminución da biodiversidade.En calquera campo de investigación é necesario repectar o principio de precaución.Isto é particularmente importante nun ámbito o dos OMX cunha relevancia social,sanitaria e ecolóxica tan evidente.

A manipulación xenética está indo da man dunha crecente mercantilización dos recursos xenéticos que pón en perigo a autonomía de decisión sobre os nosos sistemas productivos e a seguranza de alimentar,o oligopolio dos mercados de sementes,agroquímicos e alimentarios,e tomando a nosa alimentación cada vez máis dependente dun feixe de grandes empresas transnaionais.

Por todo isto e porque o BNG é unha formación firmemente comprometida co desenvolvemento sostible do País.

Propoñemos o Pleno da Corporación que aprobé no pleno,o acordó de DECLARAR O MUNICIPIO DE PONTECESURES COMO ZONA LIBRE DE TRANXÉNICOS e se acompañe das seguintes medidas:

1.Facer pública a oposición do noso Concello ao cultivo ,comercialización de todas as prantas modificadas xeneticamente e aos alimentos que con elas se elaboran.
2.Ditar as ordenanzas municipais pertinentes para que declaren actividades insalubres e nocivas non autorizables ,en ninguna parte do municipio.

3.Facilitar información e promover o debate público sobre os efectos que o cultivo e o consumo de transxénicos supón para a saúde.

4.Asumir o compromiso de que nos establecementos dependentes do Concello,non se consuman alimentos que leven este tipo de Organismos modificados xeneticamente.
5.Solicitar ao Consello da Xunta de Galiza que inicie os trámites normativos necesarios para conseguir que Galiza sexa un dos territorios da UE libre de cultivos transxénicos.
Powered By Blogger