domingo, 24 de mayo de 2009

Memoria histórica


Margarita Carolina García Castro,Manuel Luis Alvarez Angueira,Cecilia Tarela Barreiro,Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González,concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures presentan a seguinte moción para ser tratada na Sesión Plenaria do día 25 de maio do 2009.

LEI DA MEMORIA HISTORICA
Exposición de motivos:

Tendo en conta en que en tódolos concellos de Galiza se esta levando a cabo a desaparición deinsignias sobre a guerra civil española.Nos como grupo do bng de Pontecesures creemos que é necesario que no noso concello tamén se leven a practica este tipo de actuacións.

Polo tanto amparándonos na lei 52/2007 do 26 de decembro coñecida por todos como a lei da memoria historia.Xa que a mesma ten como finalidade recoñecer e ampliar os dereitos e establecer a medidas a favor de quen padeceu persecucións ou violencia durante a guerra civil e os seguintes anos da dictadura.

E tendo en conta que o artigo 15 de dita lei di o seguinte:
Que as administración públicas,no exercicio das súas competencias,tomaran as medidas oportunas para a retirada de escudos,insignias,placas e outros obxectos ou mención conmemorativa de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar da guerra civil e da represión da dictadura.

Manter estes nomes e estas distincións significa exaltar un réxime opresor que se caracterizou por falta de liberdades e que promoveu valores totalmente opostos os valores democráticos,de xustiza e igualdade e de respecto á pluralidade é diferenza.

POR ESTES MOTIVOS PROPOÑEMOS O PLENO DA CORPORACIÓN O SEGUINTE:

1-Que os menbros do goberno que o vexan convinte se poñan en contacto coas autoridades eclesiásticas pertinentes para facer efectiva a retirada deste elementos da fachada da igrexa parroquial de Pontecesures, pois como di o seu nome é parroquial o que é igual a que é de todolos veciños, acatando así a lei da memoria histórica.
Powered By Blogger