sábado, 8 de noviembre de 2008

Obras urxentes reclamadas polo vecindario

ATT. DA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE PONTECESURES

MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO DE PONTECESURES

Margarita Carolina García Castro, Manuel Luís Álvarez Angueira, Cecilia Tarela Barreiro, Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González; concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures apresenta a seguinte moción para ser tratada na Sesión Plenaria do día 24 de novembro de 2008.

Exposición de motivos:

O BNG considera que é necesario acometer unha serie de obras moi reclamadas polos veciños:

• Saneamento dende o cruce da pista de Carreiras coa do Couto ata a intersección coa Rua do Ensanche. Debido á escasa sección e atranco do tubo existente (que encauza o regato de Carreiras) os desbordamentos en épocas de choivas son moi numerosos, afectando a moitos veciños provocando danos materiais en varias vivendas. Cremos que é necesario sustituir todo este traxecto con tubería de maior sección, ademáis colocar tubería para recollida de augas fecais.

• Pavimentado e ampliación da pista de Carreiras a Condide pasando polo Couto. Esta pista atópase en moi mal estado con pavimento irregular que pode provocar algún que outro accidente. Tamén considerase darlle máis anchura na parte de Condide.

• Pavimentación e ampliación da pista que comunica os núcleos rurais de Grobas e A Fenteira. O abandono destes lugares é manifestó polo que consideramos que é necesaria una actuación ínmediata para anchear a pista e quitarlle as curvas que actualmente ten.

• Ancheamento e novo pavimentado da Rúa do Coengo (San Xulián). Esta rúa actualmente é moi estreita e ten una curva moi cerrada polo que se fai necesario un retranqueo para eliminar a curva e anchear o vial.

• Acondicionamento da zona da rua do Caldeirón de Arriba: Separativos de pluviais e fecais, retranqueo e acondicionamento de muros existentes e acondicionamento integral da plazoleta. Consideramos que esta zona de Porto atópase tamén nun estado de abandono por iso é necesaria tamén una actuación urxente.
En consecuencia, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:

ACORDO

1. Solicitar á Consellería de Medio Rural a execución destas obras tan demandadas polos veciños de Pontecesures.

Pontecesures, 8 de novembro de 2008
Powered By Blogger