martes, 18 de noviembre de 2008

Ampliación de retranqueo e muro

ATT. DA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE PONTECESURES

Margarita Carolina García Castro, Manuel Luís Álvarez Angueira, Cecilia Tarela Barreiro, Xosé Antonio Baliñas Pazos e Arturo Ferro González; concelleiros do Grupo Municipal do BNG de Pontecesures,
EXPOÑEN:
Que se están a levar a cabo as obras de ampliación e retranqueo de muro na pista que une os lugares da Toxa e Carreiras cun custo de 23.635,70 € e que esta ampliación e retranqueo non vai a afectar á totalidade do vial, xa que a actuación comtemplada non chega ata a intersección que leva ao Cruceiro de Carreiras quedando uns 40 metros sen ampliar.
O BNG considera que é necesario, unha vez que se acometen estas obras no lugar, ampliar esta pista na súa totalidade, xa que senón o único que se orixinaría sería un embudo para a circulación de vehículos.
Polo exposto,
SOLICITAN:
Que o tramo aproximado de 40 metros de ampliación que non está contemplado nesta obra sexa icluído na relación de obras a solicitar á Consellería de Medio Rural sinaladas na moción apresentada polo noso Grupo Municipal o pasado 8 de novembro, para tratar na sesión plenaria do 24 de novembro.

Pontecesures, 15 de novembro de 2008
Powered By Blogger