lunes, 25 de febrero de 2008

Eliminación barreiras arquitectónicas Centro Social


D. Manuel Luis Álvarez Angueira, con DNI nº 35441300 W e D. José Antonio Baliñas Pazos, con DNI nº 35442755 P, concelleiros desta Corporación e membros do Grupo Municipal do BNG, apresentan esta moción para que sexa incorporada na orde do día do próximo pleno ordinario.

Exposición de motivos
O Centro Social é a instalación pública que dispón o concello para desenvolver a maior parte das actividades sociais que organiza o propio concello. Por él pasan, case a diario, moitas persoas, pois tamén é utilizado polas diversas asociacións, así como para reunións de distintos colectivos veciñais de Pontecesures. Ë un local, polo tanto, moi usado.

A pesares de ter un uso continuado, carece de acceso adecuado para persoas que teñan minusvalías físicas, caso de ter que empregar sillas de rodas, por exemplo.
Acceso adecuado que tamén é reclamado polos veciños do edificio que viven nese inmoble xa que moitas veces xurden dificultades para persoas que queiran acceder ás vivendas do edificio.

Consideramos que o Concello debe tomar conciencia da necesidade de eliminar estas barreiras que afectan a un local municipal, barreiras que na actualidade non poder seguir existindo. O BNG considera que pouco fai falla para afrontar esta reforma.


Por todo isto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

1º Acordar a necesidade de reformar a entrada do edificio para eliminar as barreiras.

2ª Presupostar o custo da obra

3º. Dotar a partida económica nos próximos orzamentos para a súa execución.
Powered By Blogger